logotype
การขอตั้งผู้ปกครอง PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:20

การขอตั้งผู้ปกครอง

 • การทำนิติกรรมของผู้เยาว์ ต้องได้รับความยินยอมของบิดามารดา ดังนั้น กรณีที่บิดามารดาได้เสียชีวิตไปแล้ว ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมไม่ได้ ต้องขอศาลตั้งผู้ปกครองของผู้เยาว์เพื่อให้ความยินยอมต่อผู้เยาว์ในการทำนิติกรรม หรือเพื่อให้ผู้ปกครองทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์

ผู้มีสิทธิร้องขอรับความช่วยเหลือ

 • ตัวผู้เยาว์และผู้ที่ดูแลผู้เยาว์
 • พนักงานอัยการ (โดยมีบุคคลข้างต้นมาร้องขอ)

สถานที่ยื่นคำขอ

 • ขอรับความช่วยเหลือได้ ณ สำนักงานอัยการในท้องที่ที่ผู้เยาว์หรือผู้ร้องขอมีภูมิลำเนา (ตามทะเบียนบ้าน)

เอกสาร / หลักฐาน

 1. ทะเบียนบ้าน
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. สูติบัตรของผู้เยาว์
 4. มรณบัตรของบิดามารดาของผู้เยาว์
 5. ทะเบียนบ้าน
 6. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคดี

กำหนดเวลา

 • ใช้เวลาดำเนินคดีประมาณ 2 เดือน

อัตราค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

 • โดยปกติผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เว้นแต่กรณีผู้ได้รับภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์สึนามิ สำนักงานอัยการสูงสุดจะออกค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายให้ประชาชนผู้เดือดร้อน

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานอัยการจังหวัดทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานอัยการสูงสุด