logotype
การขอตั้งผู้พิทักษ์ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:18

การขอตั้งผู้พิทักษ์

 • การทำนิติกรรม บุคคลต้องมีความสามารถ บุคคลที่ไม่สามารถจะจัดทำการงานของตนได้เพราะเหตุที่กายพิการ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ กล่าวคือ มีจิตใจบกพร่อง บ้าๆบอๆ จิตไม่ปกติเหมือนคนธรรมดาแต่ไม่ถึงกับวิกลจริต อาจมีความรู้สึกรับผิดชอบอยู่บ้าง แต่เลอะเลือนเป็นบางครั้ง เอาแน่นอนไม่ได้ หรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันนั้น จนไม่สามารถจัดทำการงานโดยตนเองได้ หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองบุคคลดังกล่าวและคู่สัญญาอีกฝ่าย กฎหมายจึงให้ร้องขอต่อศาลให้สั่งบุคคลดังกล่าวเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และอยู่ในความพิทักษ์ของผู้พิทักษ์เพื่อให้ผู้พิทักษ์ให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมหรือทำนิติกรรมแทนในบางกรณีก็ได้

ผู้มีสิทธิร้องขอรับความช่วยเหลือ

 • ผู้ที่ดูแลคนดังกล่าว ซึ่งปกติก็คือ คู่สมรส บิดามารดา บุตรหรือญาติอื่นๆ
 • พนักงานอัยการ (โดยมีบุคคลข้างต้นร้องขอ)

สถานที่ยื่นคำขอ

 • ขอรับความช่วยเหลือได้ ณ สำนักงานอัยการในท้องที่ที่คนเสมือนไร้ความสามารถหรือผู้ร้องขอมีภูมิลำเนา (ตามทะเบียนบ้าน)

เอกสาร / หลักฐาน

 1. ทะเบียนบ้าน
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. สูติบัตร
 4. ทะเบียนสมรสของคนเสมือนไร้ความสามารถและผู้ร้องขอ
 5. รายงานความเห็นของแพทย์
 6. เอกสารแสดงความเกี่ยวพันระหว่างคนเสมือนไร้ความสามารถกับผู้ร้องขอ
 7. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กำหนดเวลา

 • ใช้เวลาดำเนินคดีประมาณ 2 เดือน

อัตราค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

 • โดยปกติผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เว้นแต่กรณีผู้ได้รับภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์สึนามิ สำนักงานอัยการสูงสุดจะออกค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายให้ประชาชนผู้เดือดร้อน

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานอัยการจังหวัดทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานอัยการสูงสุด