logotype
การขอความช่วยเหลือทางอรรถคดี PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:16

การขอความช่วยเหลือทางอรรถคดี

 • การขอให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดี ส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้แก่ ขอให้ช่วยเหลือฟ้องหย่า ฟ้องขอให้รับรองบุตร เรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดิน ได้แก่ ขอให้เปิดทางเป็นภาวะจำยอม การบุกรุก และเรื่องเกี่ยวกับละเมิดเรียกค่าเสียหาย ได้แก่ เรียกค่าเสียหายกรณีถูกรถชน เป็นต้น

ผู้มีสิทธิร้องขอรับความช่วยเหลือ

 • ผู้ที่มีฐานะยากจนและมีหลักฐานเพียงพอว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเป็นคดีมีเหตุผลอันสมควรให้ความช่วยเหลือ

สถานที่ยื่นคำขอ

 • ขอรับความช่วยเหลือได้ ณ สำนักงานอัยการในท้องที่ที่ผู้เยาว์หรือผู้ร้องขอมีภูมิลำเนา (ตามทะเบียนบ้าน)

เอกสาร / หลักฐาน

 1. ทะเบียนบ้าน
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. สูติบัตรของผู้เยาว์
 4. มรณบัตรของบิดามารดาของผู้เยาว์
 5. ทะเบียนบ้าน
 6. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคดี

กำหนดเวลา

 • ใช้เวลาดำเนินคดีประมาณ 2 เดือน

อัตราค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

 • โดยปกติผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เว้นแต่กรณีผู้ได้รับภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์สึนามิ สำนักงานอัยการสูงสุดจะออกค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายให้ประชาชนผู้เดือดร้อน

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานอัยการจังหวัดทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานอัยการสูงสุด