logotype
การยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 19:13

ขั้นตอนการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือ

เนื้อหาที่ระบุ
 1. ที่อยู่ของผู้อื่น (ที่สามารถติดต่อได้สะดวก)
 2. วัน เดือน ปี
 3. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 4. คำขึ้นต้นหนังสือ
  • กราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • เรียน ราชเลขานุการ
 5. ในหนังสือให้ระบุชื่อ อายุ เพศ อาชีพ (ถ้ามี) และรายละเอียดของเรื่องที่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนระบุวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ช่วยเหลือ หรือ ดำเนินการให้ โดนผู้ยื่นจะต้องถ้อยคำสุภาพ ตลอดจนใช้ความระมัดระวังในการกล่วงพาดพิงบุคคลอื่นมิให้มีความในลักษณะหมิ่นประมาท ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องใช้คำราชาศัพท์แต่อย่างใด
 6. แนบสำเนา เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเห็นว่ามีความสำคัญ และจำเป็น เอกสารที่เกี่ยวข้อง คือ
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน สัญญา คำพิพากษา
  • โฉนดที่ดิน น.ส.3. น.ส.3ก. ส.ค.1.
  • บัตรประกันสุขภาพ
  • บัตรประกันสังคม
  • บัตรประจำตัวคนพิการ ฯลฯ
 7. ลงลายมือชื่อของผู้ร้อง หรือลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ร้องในกรณีที่เขียนหนังสือไม่ได้ และวงเล็บชื่อด้วยตัวบรรจงด้วย
 8. ให้ยื่นต้นฉบับหนังสือขอความเป็นธรรมหรือหนังสือขอความช่วยเหลือ โดยสามารถนำมายื่นด้วยตนเอง หรือส่งมาทางไปรษณีย์ (ตามตัวอย่างการจ่าหน้าซอง ท้ายหนังสือนี้)

เรียน ราชเลขาธิการ

สำนักราชเลขาธิการ อาคารศาลาลูกขุนใน

ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร กทม 10200
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักราชเลขาธิการ