logotype
ยืมใช้สิ้นเปลือง PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Thursday, 22 December 2011 18:53

ยืมใช้สิ้นเปลือง

  • การยืมใช้สิ้นเปลือง คือ การยืมทรัพย์สินประเภทที่ใช้แล้วหมดไปเลย เช่น เงิน (และผู้ยืมตกลงจะคืนทรัพย์สินประเภทเดียวกันนั้นให้)
    1. สัญญานี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม
    2. ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการยืมผู้ยืมต้องออกเองทั้งหมด(เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น)
    3. ถ้าในสัญญาไม่มีกำหนดเวลาคืนทรัพย์ที่ยืม ผู้ให้ยืมจะบอกกล่าวให้ผู้ยืมคืนทรัพย์สินภายในเวลาที่สมควรลงไปในหนังสือบอกกล่าวนั้นก็ได้
    4. ถ้าเป็นการกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้ยืมด้วยถ้าไม่ทำไม่สามารถฟ้องได้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 650,651,652,653หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กระทรวงยุติธรรม

Last Updated on Thursday, 22 December 2011 18:55