logotype
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน PDF Print E-mail
Written by GCC AdminZ   
Thursday, 22 December 2011 14:11

คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

วิธีการแจ้ง

 1. คนต่างด้าวแจ้งด้วยตนเองหรือ
 2. คนต่างด้าวมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้งหรือ
 3. คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 4. คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วันหรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด หากเกินกำหนดนัด หรือเกินกำหนดที่จะต้องแจ้งที่พัก คนต่างด้าวต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับ โดยจะถูกเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท
 5. กรณีคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไป เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้มารายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งสุดท้าย

สถานที่รับแจ้ง

 1. งานรับแจ้งที่พักอาศัย กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ สำหรับคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 2. ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 อาคารจัตุรัสจามจุรีสแควร์ ชั้น 18 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ สำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานในนิติบุคคล ซึ่งมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท (เฉพาะคนต่างด้าวที่อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษ หรือ BOI)
 3. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาดอนเมือง (สะพานใหม่) เปิดทำการเวลา จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30 - 12.30 น. และเวลา 13.30 - 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
 4. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม)  ณ อิมพีเรียล ลาดพร้าว เปิดทำการเวลา จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30 - 12.30 น. และเวลา 13.30 - 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
 5. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาราษฏร์บูรณะ เปิดทำการเวลา จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30 - 12.30 น. และเวลา 13.30 - 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
 6. ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง โดยแจ้งตามเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย

การปฏิบัติเมื่อแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 1. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า(ถึงหน้าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรครั้งสุดท้าย หรือหน้าที่ได้รับการตรวจลงตราครั้งสุดท้าย)
 2. สำเนาบัตร ตม.6 ขาออก หน้า-หลัง (TM.6)
 3. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน90 วันมาแล้ว)
 4. กรอกรายละเอียดในแบบ ตม.47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
 5. ซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงคนต่างด้าว เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้จัดส่งใบนัดส่วนล่างของแบบ ตม.47 เมื่อรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน แล้ว พร้อมแบบ ตม.47 เพื่อใช้แจ้งอยู่เกิน 90 วันในครั้งต่อไป
 6. นำเอกสารตามข้อ 1-5 ใส่ซองและจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนวันครบกำหนดการแจ้ง(ตามใบนัด) 7 วัน ทั้งนี้คนต่างด้าวจะต้องเก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้ โดยจ่าหน้าซองมาที่
  • งานรับแจ้งที่พักอาศัย
   กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี
   120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10120
  • 90 Days Report Section
   Immigration Division 1 , Immigration Bureau,
   Chalermprakiat Government Complex B Building
   120 Moo 3 , Chaengwattana Rd., Soi 7, Toongsonghong, Laksi,
   Bangkok. 10210

หมายเหตุ

 • การรับแจ้งที่พักอาศัย กรณีคนต่างด้วอยู่เกิน 90 วัน มิใช่ เป็นการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
 • คนต่างด้าวผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับ จำนวน 2000 บาท หรือคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องเสียค่าปรับ จำนวน 4000 บาท
 • เมื่อคนต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เมื่อเดินทางกลับมาให้เริ่มนับเวลา 90 วันใหม่ทุกกรณี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร.0-2141-7881
 • ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร.1111

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่มา http://www.immigration.go.th/nov2004/base.php?page=90days

Last Update : 2019-03-17

Last Updated on Sunday, 17 March 2019 09:31