logotype
การรับบุตรบุญธรรม PDF Print E-mail
Written by GCC AdminZ   
Thursday, 22 December 2011 13:22

บุตรบุญธรรม หมายถึง ผู้ซึ่งไม่ใช่บุตรอันแท้จริงหรือผู้สืบสายโลหิตของบิดามารดา แต่ได้ดำเนินตามกฎหมายจนกระทั่ง ผู้นั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย การรับบุตรบุญธรรมต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมด้วย ในกรณีที่บิดามารดาคนใดคนหนึ่งตายหรืออถูกถอนอำนาจปกครองก็ให้ขอความยินยอมจากที่มีอำนาจปกครองที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้

การขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมี 2 กรณี

 • กรณีบุตรบุญธรรมอายุต่ำกว่า 15 ปี
 • กรณีบุตรบุญธรรมอายุ 15 ปีขึ้นไป

หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะขอรับบุตรบุญธรรม

 • ผู้ที่จะขอรับบุตรบุญธรรม ต้องมีอายุมากกว่า 25 ปี และต้องมีอายุมากกว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15 ปี
 • ผู้ที่จะขอรับบุตรบุญธรรม ถ้ามีคู่สมรส (สามีหรือภรรยา) ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อน หากคู่สมรสไม่ให้ความยินยอม หรือคู่สมรสไม่อยู่ในภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ โดยไม่มีใครได้รับข่าวคราวเป็นเวลามากกว่า 1 ปี สามารถร้องขอต่อศาลเพื่อขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้

เอกสาร / หลักฐานของผู้ที่จะขอรับบุตรบุญธรรม

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบุตรบุญธรรม (และคู่สมรสถ้ามี)
 • ทะเบียนบ้าน ของผู้เกี่ยวข้อง
 • พยาน 2 คน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 • แบบฟอร์มการขอจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
 • หนังสืออนุญาตให้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมจากศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (กรณีที่เด็กเป็นผู้เยาว์อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์)
 • คู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมและคู่สมรสของบุตรบุญธรรมมาให้ความยินยอมพร้อมใบสมรสและบัตรประจำตัวประชาชน

สิทธิ์ที่ได้รับจากการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

 • สิทธิ์ที่ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมจะได้รับ
  • ผู้รับบุตรบุญธรรม มีอำนาจในการปกครองให้ความอุปการะเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม
 • สิทธิ์ที่ผู้เป็นบิดามารดาจะได้รับ
  • บิดามารดาโดยกำเนิด จะไม่มีอำนาจปกครองนับแต่วันจดทะเบียนแต่จะไม่ขาดจากการเป็นบิดามารดา และบุตรบุญธรรมจะไม่เสียสิทธิและหน้าที่ในครอบครัวเก่า
 • สิทธิ์ที่ผู้เป็นบุตรบุญธรรมจะได้รับ
  • ผู้เป็นบุตรบุญธรรม มีสิทธิ์ใช้นามสกุลของผู้รับบุตรบุญธรรม
  • ผู้เป็นบุตรบุญธรรม มีสิทธิ์รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรม แต่ผู้รับบุตรบุญธรรม ไม่มีสิทธิ์รับมรดกของบุตรบุญธรรม

สถานที่ติดต่อในการขอจดทะเบียน

 • กรณีอยู่ในเขตกรุงเทพฯ
  • สำนักงานเขต
 • กรณีอยู่ในต่างจังหวัด
  • ที่ว่าการอำเภอ
 • กรณีอยู่ในต่างประเทศ
  • กรมประชาสงเคราะห์หรือองค์การสังคมสงเคราะห์ที่รัฐบาลของประเทศนั้นมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องบุตรบุญธรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร.1111

หน่วยงานรับผิดชอบ

 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่มา: http://www.moi.go.th/

Last Update : 2019-03-02

Last Updated on Saturday, 02 March 2019 14:45