logotype
การเปลี่ยนนามสกุลใหม่ PDF Print E-mail
Written by GCC AdminZ   
Thursday, 22 December 2011 13:13

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ

 1. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
 2. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน ของบุพการี หรือผู้สืบสันดาน
 3. ต้องไม่ซ้ำกับชื่อสกุลพระราชทานของพระมหากษัตริย์ หรือชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
 4. ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย
 5. มีพยัญชนะไม่เกิน 10 พยัญชนะ เว้นแต่กรณีเป็นราชทินนาม
 6. ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานชื่อสกุล ห้ามใช้คำว่า " ณ " นำหน้าชื่อสกุล
 7. ห้ามเอานามพระมหานคร และศัพท์ที่ใช้เป็นพระปรมาภิไธยมาใช้เป็นชื่อสกุล

เอกสารที่ใช้

 1. ทะเบียนบ้าน
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีบุคคลต่างด้าว)
 4. แบบฟอร์มคำขอทะเบียนชื่อบุคคล (ช.1)
 5. สูติบัตร (กรณียังมิได้ทำบัตรประจำตัวประชาชน)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 • ผู้ขอยื่นคำขอตามแบบ ช.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคำขอและชื่อสกุลที่ขอเปลี่ยนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรณีบุคคลต่างด้าว นายทะเบียนท้องที่พิจารณาออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวให้เพื่อประกอบหลักฐานการขอแปลงสัญชาติ หรือคืนสัญชาติเป็นไทย
 • นายทะเบียนท้องที่ส่งเรื่องราวการขอจดทะเบียนชื่อสกุลไปตามลำดับจนถึงนายทะเบียนกลาง
 • นายทะเบียนกลางพิจารณาแล้วแจ้งผลกลับไปจังหวัด เพื่อแจ้งนายทะเบียนท้องที่แจ้งให้ผู้ขอทราบ
 • กรณีที่นายทะเบียนกลางอนุมัติ นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (แบบ ช.2) ให้เป็นหลักฐานและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท
 • เมื่อได้รับหนังสือสำคัญแล้ว ให้ผู้ขอนำหนังสือสำคัญดังกล่าวไปขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน และหลักฐานอื่น ๆ ให้ถูกต้อง และขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน

สถานที่ติดต่อ

 • ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต

ค่าธรรมเนียม

 • 100 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร.1111

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ที่มา www.dopa.go.th

Last Update : 2019-03-04

Last Updated on Wednesday, 06 March 2019 11:29