logotype
การขอย้ายทะเบียน-ที่อยู่เข้า PDF Print E-mail
Written by GCC AdminZ   
Thursday, 22 December 2011 12:37

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ

  • เมื่อมีผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งย้ายเข้า ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน ทั้งนี้ให้นำหลักฐานการย้ายออกไปแสดงต่อนายทะเบียน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

เอกสารที่ใช้

  1. ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
  2. บัตรประจำตัวประชาชน
  3. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
  4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
  5. ใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ทร.6) ตอนที่ 1 และ 2

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. ยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่จะย้ายเข้า
  2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการใบแจ้งย้ายที่อยู่ และเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) โดยตรวจสอบรายการให้ถูกต้องตรงกัน และมอบสำเนาทะเบียนบ้านและหลักฐานคืนให้ผู้แจ้ง

สถานที่ติดต่อ / ค่าธรรมเนียม

  • ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต/อำเภอที่โรงเรือนตั้งอยู่

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมกการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ที่มา www.dopa.go.th

Last Update 2019-03-02

Last Updated on Wednesday, 06 March 2019 10:19