logotype
พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 PDF Print E-mail
Written by GCC Admin01   
Thursday, 16 July 2015 11:16

ความสำคัญของ พ.ร.บ.

เนื่องจากปัจจุบันการติดต่อขออนุญาตดำเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง รวมทั้ง มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมากและบางฉบับก็ไม่ได้กำหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ และขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชน

พรบ.นี้ เป็นเสมือนกฎหมายกลาง ที่จะกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต การจัดให้มีช่องทางในการรับคำขอ ณ จุดเดียว และให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตกับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชน


สิ่งที่ประชาชนจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเมื่อมี พ.ร.บ. ฉบับนี้ ดังนี้

 • มีคู่มือสำหรับประชาชน เมื่อไปติดต่อขอรับบริการตามหน่วยราชการต่างๆ จะพบกับ “คู่มือสำหรับประชาชน” ที่จะทำให้ประชาชนผู้รับบริการทราบถึงวิธีการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ยื่นพร้อมคำขอ และ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จะติดประกาศไว้ให้เห็น สิ่งเหล่านี้ทำให้การปฏิบัติราชการมีความชัดเจน โปร่งใส ไม่คลุมเครือ ด้วยการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง จะอำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถยื่นคำขอผ่านทาง “สื่ออิเล็กทรอนิกส์”  แทนการยื่นคำขอด้วยตนเองได้
 • ตรวจสอบเอกสารรวดเร็ว ในการรับคำขอเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอจะต้องตรวจสอบคำขอและเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน หากพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องหรือขาดเอกสารใด ต้องรีบแจ้งให้ประชาชนผู้มารับบริการทันที หากไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ต้องบันทึกข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดเวลาที่ประชาชนผู้รับบริการต้องดำเนินการไว้ด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมได้เพียงครั้งเดียวนั้น เพื่อเป็นการลดความล่าช้าในเรื่องการพิจารณาเอกสารของเจ้าหน้าที่ลง
 • รู้กำหนดเวลาชัดเจน การพิจารณาคำขอของหน่วยงานราชการต้องดำเนินการให้เสร็จตามที่ได้ประกาศไว้ ในคู่มือสำหรับประชาชน และต้องแจ้งให้ประชาชนผู้รับบริการทราบภายใน 7 วัน หากไม่สามารถพิจารณาเสร็จภายในกำหนด ก็ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ประชาชนผู้รับบริการทราบด้วย
 • ติดต่อจุดเดียว จะมีการพัฒนาศูนย์บริการร่วมของหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่แล้ว ให้สามารถรับคำขออนุญาตหลายๆ งานบริการภายใต้กระทรวงเดียวกันได้ และในระยะต่อไปจะพัฒนาไปสู่การจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาตเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับคำขอที่ประชาชนสามารถยื่นคำขอ เอกสารหลักฐาน ค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์รับคำขอแทนหน่วยงานผู้อนุญาตได้
 • ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการทุก 5 ปี นอกจากนี้ หน่วยงานราชการยังต้องทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตทุก 5 ปี หาแนวทางในการต่ออายุใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ และเมื่อมีการออกใบอนุญาตแล้ว จะต้องมีการตรวจสอบว่าการดำเนินกิจการเหล่านั้น ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วย


รูปแบบการให้บริการตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 

FAQ คำถามที่พบบ่อย

จุดประสงค์ของ พ.ร.บ. คืออะไร

มีเจตนารมณ์สำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้การติดต่อกับทางราชการ "เร็วขึ้น (faster) ง่ายขึ้น (easier) ถูกลง (cheaper)" และมุ่งให้การปฏิบัติราชการเป็นไปเพื่อความโปร่งใส การรับผิดชอบ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยได้กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้ชัดเจน และจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคําร้อง และศูนย์รับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อบริการประชาชนและให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาต

พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานใดบ้าง

หน่วยงานของรัฐทุกประเภทที่มีการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย

 • ส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและในจังหวัดต่าง ๆ
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • รัฐวิสาหกิจ
 • องค์การมหาชน
 • สถาบันการศึกษา
 • หน่วยงานของรัฐอื่นๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สถาบันที่อยู่ในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ สภาวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น

งานอนุญาตใน พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ หมายถึงงานประเภทใดบ้าง

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้งที่มีกฎหมายหรือกฎกำหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้ง ยกเว้น

 • งานของ รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
 • การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์
 • การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 • การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติ (ไม่รวมการอนุญาตตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม)
 • การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ เกี่ยวข้องกับการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีเกี่ยวข้องต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั่นคือ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 โดยกำหนดให้คู่มือสำหรับประชาชน ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้

 • หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ
 • ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
 • รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ
 • ทั้งนี้จะต้องมีการเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนไว้ที่สถานที่ให้บริการ และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ มีประโยชน์อย่างไรกับประชาชน

ประชาชนจะได้รับความสะดวกในการติดต่อกับทางราชการได้ "เร็วขึ้น (faster) ง่ายขึ้น (easier) ถูกลง (cheaper)" กล่าวคือ ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลการให้บริการของภาครัฐที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนผ่านคู่มือสำหรับประชาชน สามารถทราบช่องทางในการให้บริการต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมที่ต้องใช้ให้ครบถ้วน (ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายรอบ) ขั้นตอนและระยะเวลาที่ต้องใช้ รวมถึงหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการติดต่อ สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่ใดบ้าง

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

การที่พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนจะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐแล้ว ยังกำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว

Last Updated on Wednesday, 22 July 2015 09:44