logotype
สินเชื่อ Nano-Finance PDF Print E-mail
Written by GCC Admin08   
Monday, 27 April 2015 15:58

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance


วัตถุประสงค์

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ หรือสินเชื่อ Nano Finance เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นสินเชื่อที่ให้แก่บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่โดยรวม และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาหนี้นอกระบบ

ด้านผู้ประกอบธุรกิจ
(ที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตให้สินเชื่อ Nano Finance)
ด้านประชาชน
(ที่ประสงค์ขอสินเชื่อ Nano Finance)
 • เป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
 • มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท
 • มีอัตราส่วนหนี้สินรวมทั้งสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ≤ 7

**รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ให้ใบอนุญาต โดยให้ยื่นคาขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย

 • เป็นบุคคลธรรมดา เช่น ผู้ประกอบธุรกิจใหม่ ที่อาจไม่มีรายได้ประจำไม่มี Slip เงินเดือน ไม่เคยเดินบัญชีกับธนาคาร แต่เป็นผู้มีความสามารถในการชำระหนี้
 • สามารถกู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ราย
 • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมรวมกันไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี (Effective rate) (ไม่ให้คิดค่าปรับ ค่าติดตามทวงถามหนี้ หรือค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม)
 • ไม่มีหลักประกัน
 • อายุสินเชื่อขึ้นกับผู้ประกอบการกาหนดตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้


ประชาชน (ที่ประสงค์ขอสินเชื่อ Nano Finance)

ประชาชนที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance) สามารถติดต่อกับทางบริษัทที่เข้าร่วมโครงการปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วได้โดยตรง


รายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมโครงการปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว

 • บริษัทเงินสดทันใจ โทร. 1652
 • บริษัทไทยเอซ แคปปิตอล โทร. 0-2744-2222
 • บริษัทแมคคาเล กรุ๊พ โทร. 08-8426-5642
 • บริษัท สหไพบูลย์ (2558) โทร. 0-4351-1471

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ/หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ อาจมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่บริษัทผู้ให้สินเชื่อเป็นผู้กำหนด


หลักเกณฑ์ในเบื้องต้น

 • กำหนดวงเงินให้สินเชื่อไม่เกินรายละ 100,000 บาท
 • ใช้ในการประกอบอาชีพที่มีหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน
 • ระยะเวลาการให้สินเชื่อตามที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจได้ตกลงกัน
 • อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง) โทร. 1213

 

ผู้ประกอบธุรกิจ (ที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตให้สินเชื่อ Nano Finance)


การยื่นขอใบอนุญาต

ยื่นแบบฟอร์มตามที่ ธปท. กําหนด (สามารถ download ได้จาก www.bot.or.th) พร้อมกับเอกสารการพิจารณาอย่างน้อย ประกอบด้วย

 1. สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
 2. สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 3. สําเนาข้อบังคับ
 4. สําเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น
 5. สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด
 6. สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทที่มีมติเห็นชอบให้บริษัทประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ
 7. แบบรับรองคุณสมบัติของกรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงานผู้มีอํานาจในการจัดการ ได้แก่ กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และผู้มีอํานาจลงนาม (ทุกรายตามที่ระบุในหนังสือรับรองบริษัท) พร้อมสําเนาบัตรประชาชน
 8. นโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจการให้สินเชื่อรวมทั้ง แนวทางการคัดกรองลูกค้าการกําหนดอัตราดอกเบี้ยและวงเงิน กระบวนการติดตามทวงหนี้และการรับผิดชอบต่อลูกค้ากรณีเกิดข้อร้องเรียน
 9. ผังโครงสร้างองค์กร (โดยระบุรายชื่อกรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และผู้มีอํานาจลงนาม)
 10. เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน ได้แก่ สําเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (กรณีจัดตั้งบริษัทใหม่) หรืองบการเงินของบริษัทที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีปีล่าสุด (กรณีบริษัทที่ดําเนินธุรกิจอยู่แล้ว)
 11. รายชื่อ ประวัติการทํางานและคุณวุฒิของผู้สอบบัญชี


สถานที่ยื่นคําขอรับอนุญาต

 • ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่
 • สํานักงานภาคของธนาคารแห่งประเทศไทยทุกแห่ง ได้แก่
  • สํานักงานภาคใต้ (สงขลา)
  • สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น)
  • สํานักงานภาคเหนือ(เชียงใหม่)
 • ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
 • สามารถยื่นคําขอรับอนุญาตได้ในวันและเวลาทําการ คือ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • โดยส่งคําขออนุญาตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ผู้สนใจสามารถส่ง soft file เอกสารดังกล่าวมายังธนาคารแห่งประเทศไทยที่ email address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ก่อนและนําสงเอกสารต้นฉบับมาตามช่องทางข้างต้นได้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สําหรับผู้สนใจประกอบธุรกิจ

 • สํานักงานใหญ่ (กรุงเทพ) โทร. 02-283-5828 02-283-6837 02-283-6838
 • สํานักงานภาคเหนือ (เชียงใหม่) โทร. 05-393-1119
 • สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) โทร. 04-323-4628
 • สํานักงานภาคใต้ (สงขลา) โทร. 07-427-2000 ต่อ 453
Last Updated on Monday, 11 May 2015 15:08