logotype
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2557/2558 PDF Print E-mail
Written by GCC AdminZ   
Friday, 24 April 2015 11:06

ความเป็นมา

มติคณะรัฐมนตรี (1 ต.ค. 57) อนุมัติวงเงิน 40,000ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจช่วยชาวนารายได้น้อย เริ่มจ่ายได้วันที่ 20 ตุลาคม 2557 โดยเงินดังกล่าวจะอนุมัติให้ชาวนาที่มีที่ดินทำกินของตัวเอง เน้นกลุ่มที่ไม่ได้เช่าที่ดินผู้อื่นสำหรับผู้ที่มีที่ดิน 1-15 ไร่ จะได้รับเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อไร่ แต่สำหรับผู้ที่มีที่ดินมากกว่า 15 ไร่ จะได้รับเงินไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้หากไม่มีการคัดค้านในเรื่องสิทธิ์เกษตรกร จะจ่ายได้ครบทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายน 2557

หมายเหตุ : จากเดิมที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 อาจจะไม่ทัน เนื่องจากกระบวนการมีอยู่หลายขั้นตอน และมีความเข้มงวดอย่างมาก ขณะนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาและเร่งเบิกจ่าย

ทั้งนี้จุดประสงค์เพื่อเพิ่มเงินให้ชาวนาที่มีรายได้น้อย และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นแผนในปี 2557 นี้เท่านั้น (เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อน) สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 (จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557)

ผู้ที่มีสิทธิ์และขั้นตอนรับเงินช่วยเหลือ

 • เป็นชาวนาที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว
 • ได้รับเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อไร่ แต่ไม่เกิน 15 ไร่ (จะได้รับเงินไม่เกิน 15,000 บาท)
 • เมื่อเกษตรกรทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และได้ใบรับรองเกษตรกรแล้ว ให้มาแสดงตนที่สาขาของ ธ.ก.ส. พร้อมกับนำสมุดบัญชีเงินฝากมาแสดง
 • หลังจากนั้น ธ.ก.ส. จะตรวจสอบข้อมูลว่าตรงกับฐานข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่
 • หากข้อมูลตรงกันก็จะคำนวณเงินช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรปลูกข้าวที่มีที่ดินเกิน 15 ไร่ และไม่เกิน 15 ไร่
 • สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วยื่นเอกสารจะได้รับเงินภายใน 3 วัน (โอนเข้าบัญชี)
 • การจ่ายเงินช่วยเหลือ ธ.ก.ส.จะทยอยจ่ายให้เป็นรายจังหวัด

จ่ายเงินช่วยเหลือ 8 จังหวัดนำร่อง

สำหรับการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในครั้งนี้ ธ.ก.ส.จะทยอยจ่ายให้กับจังหวัดนำร่อง 8 จังหวัด ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 สำหรับจังหวัดซึ่งมีความพร้อมในระบบการขึ้นทะเบียน ประกอบไปด้วย

 1. จังหวัดพิษณุโลก
 2. จังหวัดพิจิตร
 3. จังหวัดกำแพงเพชร
 4. จังหวัดลพบุรี
 5. จังหวัดขอนแก่น
 6. จังหวัดศรีสะเกษ
 7. จังหวัดมหาสารคาม
 8. จังหวัดสุรินทร์

**และจะขยายการจ่ายเงินที่เหลือให้กับเกษตรกรในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศโดยเร็วต่อไป**

เอกสารหลักฐานการขอรับเงินช่วยเหลือ

 1. ใบรับรองเกษตรกร
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. สมุดบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส.

สถานที่ติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ

 • สามารถติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส.สาขาที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงการคลัง

ที่มา

Last Update 2015-04-24 11:10:33
 

Last Updated on Friday, 24 April 2015 14:45