logotype
การประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในชั้นสอบสวน PDF Print E-mail
Written by GCC AdminZ   
Wednesday, 14 December 2011 16:43

กรณีที่ต้องการประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในชั้นสอบสวน

ควรมีหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้ติดตัวไปด้วย คือ
 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. หลักทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกัน ได้แก่
  • เงินสด (เงินตราของรัฐบาลไทยเท่านั้น)
  • โฉนดที่ดิน ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาแล้ว หรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่าที่ดินมีราคาไม่น้อยกว่าสองเท่าของจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน
  • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก ) ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาแล้ว หรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่าที่ดินมีราคาไม่น้อยกว่าสองเท่าของจำนวนเงินที่ไว้ในสัญญาประกัน
  • พันธบัตรรัฐบาล
  • สลากออมสิน และสมุดฝากเงินธนาคารประเภทประจำ
  • ใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร
  • ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย และธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว
  • ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย และธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว
  • เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรอง
  • หนังสือรับรองของธนาคาร เพื่อชำระเบี้ยปรับแทนในกรณีที่ผิดสัญญาประกัน
 3. ในกรณีที่ผู้ยื่นขอประกันมีครอบครัวแล้ว จะต้องทำหนังสือแสดงการอนุญาตจากสามีหรือภรรยา แล้วแต่กรณีไปด้วย

วิธีการปฏิบัติ

 1. ให้ผู้ที่จะมาขอประกันตัวผู้ต้องหา พบและยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนที่จะปฎิบัติหน้าที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของคดีหรือไม่ก็ตาม
 2. หากไม่อาจเขียนคำร้องประกันได้เอง ให้ร้องขอต่อพนักงานสอบสวนเพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ช่วยเขียนคำร้องให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 3. เมื่อพนักงานสอบสวนรับคำร้องแล้ว ให้ขอหลักฐานการรับสัญญาประกัน ซึ่งต้องลงเวลารับคำร้องไว้ด้วย
 4. เจ้าพนักงานจะพิจารณา แจ้งผลการสั่งคำร้องให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่รับคำร้อง
 5. หากไม่ได้รับความสะดวกหรือล่าช้า ให้รีบเข้าพบแจ้งต่อสารวัตร หรือสารวัตรหัวหน้างาน คนใดคนหนึ่งทราบทันที
 6. ในการยื่นและขอประกันตัวผู้ต้องหานี้ เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานตำรวจที่จะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันก็ได้ โดยจะพิจารณาถึง
  • ความหนักเบาแห่งข้อหา
  • พยานหลักฐานที่สอบสวนไปแล้วมีเพียงใด
  • พฤติการณ์ต่างๆ แห่งคดีเป็นอย่างใด
  • เชื่อถือผู้ร้องขอประกันได้เพียงใด
  • ภัยอันตราย หรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใด หรือไม่ ผู้ต้องหาน่าจะหลบหนีหรือไม่
 7. หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวไปได้ ก็จะนำสัญญาประกันและผู้ยื่นประกันลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
 8. หากเจ้าพนักงานตำรวจไม่อนุญาตให้ประกัน อันสืบเนื่องจากเหตุใน ข้อ 6 ก็จะแจ้งให้นายประกันทราบและคืนหลักทรัพย์ไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่มา: http://www.royalthaipolice.go.th/

Last Update : 2019-03-04

Last Updated on Monday, 04 March 2019 14:35