logotype
การขอผ่อนผันในการตรวจเลือกเข้ารับการเกณฑ์ทหาร PDF Print E-mail
Written by GCC AdminZ   
Wednesday, 14 December 2011 16:31

การผ่อนผันให้เฉพาะคราว

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ
 • ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาให้ไปปฏิบัติราชการด่วน หรือปฏิบัติราชการในต่างประเทศ
 • ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ราชการที่เกี่ยวกับสงคราม ในช่วงเวลาที่เกิดสงคราม เช่น โรงงานผลิตอาวุธปืน
 • เป็นบุคคลที่กำลังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหารในราชการ
 • เป็นนักเรียนที่ออกไปศึกษาวิชาที่ต่างประเทศ แบ่งเป็น
  • ทุนการศึกษาของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จะเป็นผู้ดำเนินการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านของทหารที่ไปศึกษาในต่างประเทศ
  • ทุนส่วนตัว ทุนของบิดา มารดา หรือทุนของผู้ปกครอง ต้องให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารต่อนายอำเภอตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน (อำเภอที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้)
 • กิดเหตุสุดวิสัย เช่น ประสพอุบัติเหตุรถคว่ำ หรือเรือล่มระหว่างการเดินทางมาเกณฑ์ทหาร จนทำให้ไม่สามารถไปตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารได้
 • เป็นบุคคลที่จะเข้ารับราชการทหารกองประจำการ แต่ไปทำมาหาเลี้ยงชีพในท้องที่อำเภออื่น ไม่สามารถไปตามหมายเรียกนั้นได้ เพราะไม่มีค่าพาหนะหรือจะเหตุสุดวิสัยที่จะไปไม่ทัน บุคคลนั้นต้องรีบชี้แจงต่อนายอำเภอท้องที่ที่ไปอยู่ จากนั้นนายอำเภอท้องที่นั้นจะทำการสอบสวนจนได้ความจริงจึงให้ทำการตรวจเลือกพร้อมกับคนในอำเภอท้องที่ที่ไปอยู่ แต่ถ้าหากไม่สามารถส่งเข้ารับการตรวจเลือกในอำเภอท้องที่นั้นได้ก็ให้นายอำเภอรีบจัดส่งผู้นั้นไปรับการตรวจเลือกยังอำเภอท้องที่ที่ใกล้เคียงตามที่เห็นสมควร
 • ป่วยจนไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกได้ จะต้องให้ญาติ หรือบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ (มีอายุ 20 ปีขึ้นไป) มาแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก พร้อมนำใบรับรองแพทย์ไปแสดงด้วย และเมื่อเสร็จการตรวจเลือกแล้ว ทางอำเภอจะมอบหมายเรียกให้มาเข้ารับการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารในปีถัดไป

เอกสาร / หลักฐาน (กรณีที่ไปศึกษาต่อ)

- หนังสือรับรองการศึกษาของสำนักศึกษา ที่ระบุว่าไปศึกษาวิชาอะไร หลักสูตรกี่ปี โดยให้แปลเป็นภาษาไทย พร้อมลงชื่อ และตำแหน่งของผู้แปลมาด้วย
- หนังสือรับรองของสถานทูต หรือสถานกงสุล หรือผู้มีหน้าที่ดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ
- สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9)
- หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) (ถ้ามี)
- ทะเบียนบ้าน

สถานที่ติดต่อสอบถาม

กรณีที่มีผู้สมัครเข้ารับราชการทหารพอ

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ
 • เป็นบุคคลที่ต้องหาเลี้ยงบิดา หรือมารดาที่พิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือชราจนหาเลี้ยงชีพไม่ได้ และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู แต่ถ้ามีบุตรหลายคนที่ต้องเข้ากองประจำการทหารพร้อมกันจะสามารถผ่อนผันได้แค่คนเดียว โดยให้บิดา หรือมารดาเลือกว่าจะผ่อนผันให้บุตรคนไหน
 • เป็นบุคคลที่จำเป็นต้องหาเลี้ยงพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา ในกรณีที่มารดาหรือบิดาตาย หรือพิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยพี่น้องนั้นไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ และไม่มีผู้อื่นคอยดูแล
 • เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างการศึกษา โดยแบ่งเป็น

  • นิสิต หรือนักศึกษามหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาที่ไม่สูงกว่าชั้นปริญญาโท และมีสิทธิผ่อนผันได้จนถึงอายุ 26 ปีบริบูรณ์
  • นิสิต หรือนักศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ ที่ผ่อนผันเพื่อที่จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือสถาบันทางแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  • นิสิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีผลการศึกษาในแต่ภาคละไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิ (สอบผ่านไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) ทุกภาคติดต่อกัน
  • นักเรียนหรือนักศึกษาโรงเรียนอาชีพ หรือวิทยาลัยสังกัด โดยผ่อนผันได้เฉพาะผู้ที่ อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบ แต่ต้องไม่สูงกว่าปริญญาตรีและมีสิทธิผ่อนผันได้จนถึงอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์
  • นักเรียนที่อยู่ระหว่างการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีสิทธิผ่อนผันการตรวจเข้ารับราชการทหารได้ไม่เกินอายุ 22 ปีบริบูรณ์
 • การศึกษานอกระบบ, การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาเฉพาะทาง
  • เทียบได้ในระดับต่ำกว่าปริญญา จนสำเร็จการศึกษา หรือมีอายุครบ 22 ปีบริบูรณ์
  • เทียบได้ในระดับปริญญา จนสำเร็จการศึกษา หรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์
สถานที่ติดต่อสอบถาม

กรณีบุคคลที่ถูกเข้ารับราชการทหารในกรณีลาไปศึกษาต่อ

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ

มีสิทธิได้รับการผ่อนผันให้ลาศึกษาต่อได้เฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาและในสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น ถ้าสำเร็จการศึกษาหรือต้องออกจากสถานศึกษานั้นๆ หรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์แล้ว ให้กลับเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการตามสังกัดและจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • เป็นผู้ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งใหม่แต่อยู่ในช่วงรอฟังผลสอบ
 • เป็นบุคคลที่ไม่ได้ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย เช่น ประสพอุบัติเหตุ หรือป่วย
 • กรณีที่ไม่ใช่ความผิดของนักศึกษา แต่เป็นผลให้นักศึกษาไม่ได้รับสิทธิผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร เช่น เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาส่งรายชื่อเพื่อขอผ่อนผันผิดพลาดหรือตกหล่น หรือเอกสารหายระหว่างส่ง หรือเอกสารส่งไปถึงภายหลังการตรวจเลือกเสร็จสิ้นแล้ว

กรณีหากนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารอยู่แล้ว ยื่นคำร้องขอสละสิทธิการผ่อนผันเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร กรณีนี้ถ้าถูกเข้ากองประจำการจะไม่มีสิทธิผ่อนผันให้ลาศึกษาต่อ เพราะเป็นความสมัครใจของเจ้าตัวเอง

สถานที่ติดต่อสอบถาม

กรณีแพทย์ถูกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข

เป็นแพทย์ที่ประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบัน สาขาเวชกรรม และจบการศึกษาแล้ว แต่ต้องชดใช้ทุนให้กับทางราชการ เมื่อเข้าไปเป็นทหารกองประจำการแล้ว ให้ลาพักและรอการปลดประจำการเพื่อไปรับราชการชดใช้ทุนในส่วนของราชการที่ทำสัญญาไว้

สถานที่ติดต่อสอบถาม
 • กระทรวงกลาโหม กองการสัสดี ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2221-7823
 • สำนักงานเขต ทุกแห่ง
 • ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ ทุกแห่ง

 

 


 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

ที่มา : www.rta.mi.th

Last update : 2019-03-08

Last Updated on Friday, 08 March 2019 10:27