logotype
การขอรับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร PDF Print E-mail
Written by GCC AdminZ   
Wednesday, 14 December 2011 16:30

การยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ทั้งในยามปกติ (ยามไม่มีสงคราม) และยามมีสงคราม

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ
 • พระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่มีสมณศักดิ์ (ยศ)
  • ถ้ามีชื่อในบัญชีทหารกองเกิน ให้ตัดชื่อพระภิกษุรูปนั้นออกจากบัญชีทหารกองเกิน
  • ถ้าสึกจากการเป็นพระภิกษุแล้ว ให้แจ้งต่อนายอำเภอในท้องที่ตนเองอาศัยอยู่ด้วยตนเอง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สึก
   • หากแจ้งเกินกำหนด ต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
   • หากอายุยังไม่ถึง 30 ปีบริบูรณ์ ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองเกินด้วย
 • คนพิการ คนทุพพลภาพ ต้องไปรับหมายเรียกที่ว่าการอำเภอ ตามกำหนด และเข้ารับการตรวจเลือกการเป็นทหารกองเกิน ถ้าตรวจสอบแล้วพบอาการตามโรคที่กำหนด ทางจังหวัดจะออกใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43) ให้เพื่อขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • บุคคลที่ไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้ ได้แก่ ชนชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ไม่รู้หนังสือ อ่านภาษาไทยไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้


การยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ (ยามไม่มีสงคราม)

หลักเกณฑ์ / คุณสมบัติ
 • พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนา
  • ที่กระทรวงศึกษาธิการออกการรับรอง นำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอ หรือคณะกรรมการตรวจเลือก เพื่อทำการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
  • หากลาสิกขา (สึก) แล้ว ให้แจ้งต่อนายอำเภอในท้องที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ด้วยตนเอง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สึก
   • หากแจ้งเกินกำหนด ต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
   • หากอายุยังไม่ถึง 30 ปีบริบูรณ์ ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองเกินด้วย
 • นักบวชศาสนาอื่น (เช่น ศาสนาอิสลาม)
  • อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของกระทรวง และมีหนังสือของผู้ว่าราชการจังหวัดรับรอง โดยนำหนังสือ ไปขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารต่อนายอำเภอท้องที่
  • ถ้าหมดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แจ้งต่อนายอำเภอในท้องที่ตนเองอาศัยอยู่ด้วยตนเอง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สึก
   • หากแจ้งเกินกำหนด ต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
   • หากอายุยังไม่ถึง 30 ปีบริบูรณ์ ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองเกินด้วย
 • บุคคลที่อยู่ระหว่างการฝึกวิชาทหาร (นศท.) ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด หรือนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร
 • ครูที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่การสอนตามกฎกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท้องถิ่น
 • นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม
 • บุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ และบุคคลที่ได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป หรือบุคคลที่เคยถูกศาลพิพากษาให้กักกัน


สถานที่ขอรับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

 • สำนักงานเขต ที่มีชื่อตัวอยู่ในทะเบียนบ้าน
 • ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ ที่มีชื่อตัวอยู่ในทะเบียนบ้าน


สถานที่ติดต่อสอบถาม

 • กระทรวงกลาโหม กองการสัสดี ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2221-7823
 • สำนักงานเขต ทุกแห่ง
 • ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ ทุกแห่ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

ที่มา : www.rta.mi.th

Last update :
2019-03-05

Last Updated on Tuesday, 05 March 2019 13:18