logotype
การรับหมายเรียกของทหารเกณฑ์ PDF Print E-mail
Written by GCC AdminZ   
Wednesday, 14 December 2011 16:28

เอกสารหลักฐาน

 • ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) (ใช้อย่างเดียว)

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

 • เมื่อขึ้นทะเบียนทหารแล้ว จะต้องไปแสดงตัวเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ที่อำเภอภูมิลำเนาทหาร ที่ทหารลงบัญชีไว้
 • ให้ไปแสดงตัวในการรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
 • บุคคลที่ไม่ไปรับหมายเรียกฯ ด้วยตนเองหรือไม่จัดผู้แทนไปรับหมายเรียกฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด มีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 44 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สถานที่รับหมายเรียก

 • กรุงเทพฯ ติดต่อที่ สำนักงานเขต ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • ต่างจังหวัด ติดต่อที่ ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ **สถานที่รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด จะต้องไปแสดงตัวเพื่อรับ (ส.ด.35) ที่อำเภอภูมิลำเนาทหาร ที่หารลงบัญชีไว้

การออกหมายเกณฑ์

     หมายเกณฑ์นายอำเภอจะออกเฉพาะผู้ที่ได้ลงบัญชีเป็นทหารกองเกินแล้ว คือ

 • ผู้ที่มีอายุ 21 (อายุ 20 ปีบริบูรณ์) ในปีที่จะเข้ากองประจำการ
 • ผู้ที่มีอายุ 22-29 ปีบริบูรณ์ ซึ่งต้องไม่เคยเข้าตรวจเลือก(เกณฑ์ทหาร) หรือเป็นคนหลีกเลี่ยง ไม่มารับการเกณฑ์ในปีก่อน ๆ(ศาลตัดสินลงโทษแล้ว) หรือพ้นจากฐานะการยกเว้น หรือผ่อนผัน หรือได้รับการผ่อนผันเนื่องจากเป็นนิสิต นักศึกษา นักเรียน หรือผู้ที่จำเป็นต้องหาเลี้ยงบิดาหรือมารดา หรือบุตร หรือคณะกรรมการตรวจเลือกมีความเห็นว่าป่วยรักษาไม่หายภายใน 30 วัน ในปีที่ผ่านมา

การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารทหารเกณฑ์ กรณีรับแทน

ผู้ใดไม่สามารถไปรับหมายเรียกด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปรับหมายเกณฑ์แทน ถ้าไม่มีให้ถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน การรับแทนต้องเป็นกรณีใกล้วันหมดเขตรับหมายเกณฑ์ (ประมาณเดือนธันวาคม) โดยมีความจำเป็น ดังนี้

 • ป่วย
 • ไปอยู่ต่างประเทศ ยังไม่มีกำหนดกลับ หรือมีกำหนดกลับ แต่วันที่จะกลับนั้นเลยกำหนดเวลาการรับหมายเกณฑ์แล้ว
 • ไปศึกษาต่างท้องที่ ไม่สามารถจะกลับไปได้เพราะติดการสอบไล่

กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปรับหมายเรียกแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และนำหลักฐานไปยื่นต่อนายอำเภอ / ผู้อำนวยการเขต / ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ดังนี้

 • ใบสำคัญ (แบบ สด.๙)
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถไปรับด้วยตนเองได้)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

          การที่จะให้รับหมายเกณฑ์แทนหรือไม่นั้นอยู่ในดุลพินิจของนายอำเภอการรับหมายเกณฑ์แทน จะต้องมีหนังสือมอบหมายหรือมอบฉันทะของทหารกองเกินผู้นั้นถึงนายอำเภอโดยผู้รับแทนนำมาแสดง แล้วให้สัสดีอำเภอลงทะเบียนรับหนังสือ และให้ทางอำเภอทำการสอบสวนปากคำผู้รับแทนนั้นไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งผู้รับแทนจะต้องให้คำรับรองในการสอบสวนว่า จะมอบหมายเกณฑ์ที่รับไปนั้นนำไปมอบให้แก่ทหารกองเกินผู้นั้น พร้อมกับแจ้งวันเวลาและสถานที่เกณฑ์ทหารให้ทราบ แล้วเสนอนายอำเภอ ขออนุมัติก่อนมอบหมายเกณฑ์ให้รับไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้  ทหารกองเกินผู้นั้นอ้างว่าไม่ได้รับหมายเกณฑ์ในกรณีที่หลีกเลี่ยงขัดขืน ไม่ไปเข้ารับการเกณฑ์ทหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • กองการสัสดี หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  • โทร. 022233259
 • แผนกสัสดีกรุงเทพมหานคร
  • โทร. 022466697
  • โทร. 024723414
  • โทร. 024653968-70
 • แผนกสัสดีจังหวัด ทุกจังหวัด
 • หน่วยสัสดีเขต, อำเภอ หรือกิ่งอำเภอ ทุกแห่ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

ที่มา : 

 • http://sassadee.rta.mi.th/2017/26092017_3.pdf
 • http://sdthawung.blogspot.com/2013/04/military-service.html
 • http://std.offpre.rmutp.ac.th/stdoffpre/page5.php

Last Update : 2019-03-03

Last Updated on Sunday, 03 March 2019 15:05