logotype
มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ ( วันที่ 1 - 15 ก.พ. 62) PDF Print E-mail
Written by GCC AdminZ   
Friday, 01 February 2019 19:14

ความเป็นมาของมาตรการ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในอัตราร้อยละ 5 สำหรับการใช้จ่ายในช่วงวันที่ 1-15 ก.พ. 2562 เพื่อเป็นของขวัญวันตรุษจีนให้กับประชาชนทั่วไป ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตและลงทะเบียนพร้อมเพย์ ที่ซื้อสินค้าและบริการ ไม่รวมสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต อาทิ เหล้า บุหรี่ หรือเท่ากับการซื้อสินค้าและบริการประมาณ 21,400 บาท จะได้รับการโอนเงินคืนผ่านระบบพร้อมเพย์จำนวน 1,000 บาท

กำหนดการลงทะเบียน

 • ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2562 (ขยายเวลาจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562)
 • โดยลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.epayment.go.th
 • ผู้ลงทะเบียน 1 คน สามารถลงทะเบียนได้สูงสุดไม่เกิน 10 เลขที่บัญชี
 • สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว หากต้องการใช้เลขที่บัญชีธนาคารหลายเลขที่บัญชีธนาคารสามารถลงทะเบียนแก้ไขโดยใช้เลขประจำตัวประชาชนและอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้า

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547)
 • เป็นผู้ถือบัตรเดบิตของธนาคารที่เข้าร่วมมาตรการฯ หรือ มีระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่เข้าร่วมมาตรการฯ เช่น คิวอาร์โค้ด (ยกเว้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรเครดิตไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการฯ นี้ได้)
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th และตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • สมัครใช้บริการพร้อมเพย์ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนผูกกับบัญชีธนาคารใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีธนาคารเดียวกับที่นำมาลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชย

การจ่ายเงินชดเชยให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียน และได้ชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 • จ่ายเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน หรือเท่ากับการซื้อสินค้าและบริการประมาณ 21,400 บาท
 • เมื่อชำระเงินผ่านบัตรเดบิต และ QR Code ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
 • โดยเป็นการซื้อสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ระบบบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale: POS)
 • จ่ายเงินชดเชยคืนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพย์ที่ใช้เลขประจำตัวประชาชนภายในเดือนพฤศจิกายน 2562
 • ทั้งนี้ไม่รวมถึงสินค้าภาษีสรรพสามิต 5 ประเภท ได้แก่ สุรา ยาสูบ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

การตรวจสอบจำนวนเงินชดเชย

 • ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ จะได้รับ Email แจ้งยอดจำนวนเงินที่จะได้การชดเชยในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ตาม Email Address ที่ได้ลงทะเบียนไว้

แนวทางการสมัครของร้านค้า

คุณสมบัติผู้ประกอบการร้านค้า

 • เป็นผู้ประกอบการร้านค้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีระบบบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale : POS) ซึ่งสามารถแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาสินค้าและบริการได้ ซึ่งที่ระบบบันทึกการเก็บเงิน POS จะช่วยเก็บบันทึกการขาย ยอดขาย จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่แยกออกจากราคาสินค้าและบริการ รายละเอียดสินค้าและพิมพ์ใบกำกับภาษี ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) ที่ต้องรับและส่งข้อมูลจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละรายการที่ระบบชำระค่าสินค้า และบริการได้ และ/หรือ
 • ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ระบบบันทึกการเก็บเงิน POS ตามข้อ 2 ซึ่งเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการการชำระเงินภายใต้การกำกับอื่น ๆ ที่ต้องการมีการรับและส่งข้อมูลจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละรายการที่รับชำระค่าสินค้าและบริการได้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีระบบบันทึกการเก็บเงิน POS ต้องทำการปรับปรุง และทดสอบเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่นเดียวกับระบบที่ใช้ภายใต้มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ชำระ
 • กรณีที่รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คิวอาร์โค้ด จะต้อง
  • มีเครื่องรับชำระบัตรเดบิต (EDC) ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบบันทึกการเก็บเงิน POS และสามารถแสดง Dynamic QR Code เพื่อรองรับการรับชำระค่าสินค้าและบริการในลักษณะ C Scan B
  • และ/หรือ มีอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับระบบบันทึกการเก็บเงิน POS เพื่อใช้แสดง Dynamic QR Code เพื่อรองรับการรับชำระค่าสินค้าและบริการในลักษณะ C Scan B

การรับสมัคร

หากร้านค้าประสงค์เข้าร่วมมาตรการสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัคร (เอกสารแนบ) ตามรายละเอียดดังนี้

 • การเปิดรับสมัคร
  • ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
 • เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม
  • กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ โดยขอรับได้ที่กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ หรือ Download ได้ที่ www.cgd.go.th
  • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
  • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
  • กรณีมอบอำนาจ ต้องมีใบมอบอำนาจ และบัตรประชาชนผู้มอบ และผู้รับมอบอำนาจ
 • สถานที่รับสมัคร
  • ร้านค้าที่ตั้งในเขตกทม.สมัครที่กรมบัญชีกลาง ห้องกำปั่นเงิน อาคาร 3 ชั้น 1
  • ร้านค้าที่ตั้งในส่วนภูมิภาค สมัครที่สำนักงานคลังจังหวัด

ทั้งนี้ ให้กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัดบันทึกข้อมูลการสมัครของร้านค้าในระบบ intranet ตามวิธีการที่กำหนด เพื่อจัดเก็บวันที่ และเวลาการบันทึกข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทดสอบการรับส่งข้อมูล โดยผู้ประกอบการร้านค้าที่มีระบบบันทึกการเก็บเงิน POS ต้องปรับปรุงและทดสอบ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกับระบบที่ใช้ตามมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 • สำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3513, 3514

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กระทรวงการคลัง

ที่มา :
 • www.epayment.go.th
 • https://www.innnews.co.th/economy/news_300845/
 • http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNECO6112180010012
 • http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/18300
Last Updated on Friday, 01 February 2019 19:29