logotype
การขอสัญชาติไทย PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 16:45

หญิงต่างชาติซึ่งได้จดทะเบียนสมรสกับสามีซึ่งเป็นคนไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศก็ได้) หากต้องการมีสัญชาติไทยตามสามี มีเงื่อนไข ดังนี้

 • จดทะเบียนสมรสกับสามีอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ส่วนกรณีมีบุตรกับคู่สมรสซึ่งเป็นชายไทย จะต้องจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายมาไม่น้อยกว่า 1 ปี (หากจดทะเบียนสมรสกับสามีตาม กฎหมายต่างประเทศ จะต้องไปจดทะเบียนรับรองฐานะแห่งครอบครัว ณ สำนักทะเบียนเขตหรืออำเภอก่อน)
 • หากยื่นคำขอเข้าถือสัญชาติไทยตามสามีในประเทศไทย ต้องเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย(มีหนังสือเดินทาง,ใบ ต่างด้าว หรือบัตรชนกลุ่มน้อย)
 • มีชื่อในทะเบียนบ้าน(ทร. 13 หรือ ทร. 14)
 • สามีต้องประกอบอาชีพมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน หากเป็นข้าราชการสามีต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน

เอกสารหลักฐานการขอ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน (แบบ ท.ร.13 หรือ ท.ร.14)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (ทุกหน้าที่มีตราประทับ)
 • สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หน้า 1 ถึง หน้า 6 และช่องรายการต่อใบสำคัญ ฯ ครั้งสุดท้าย
 • สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรส (แบบ คร.3)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (แบบ คร.2 หรือ แบบ คร.4)
 • สำเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (แบบ คร. 2) และทะเบียนสมรสตามกฎหมายต่างประเทศ (กรณีจดทะเบียนสมรสตามแบบกฎหมายต่างประเทศ)
 • สำเนาทะเบียนการหย่า (แแบ คร 6 หรือ แบบ คร. 7) (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 4 X 6 ซ.ม. จำนวน 12 รูป (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ)

เอกสารหลักฐานของสามีผู้ขอ
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (แบบ ท.ร. 14)
 3. สำเนาสูติบัตร หรือทะเบียนคนเกิด หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด
 4. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน หรือหนังสือสำคัญทหารกองหนุน (แบบ สด 1 หรือ แบบ สด. 8 หรือ แบบ สด. 9 หรือ แบบ ช.4 )(ถ้ามี)
 5. สำเนาหนังสือเดินทาง (ทุกหน้าที่มีตราประทับ)
 6. สำเนาหนังสือสำคัญเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.3)(ถ้ามี)
 7. สำเนาหนังสือสำคัญเปลี่ยนชื่อสกุล หรือจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล (แบบ ช.2 หรือ แบบ ช.4)(ถ้ามี)
 8. สำเนาทะเบียนการหย่า (แบบ คร.6 หรือ แบบ คร. 7)(ถ้ามี)
 9. หนังสือรับรองรายได้ ระบุตำแหน่งหน้าที่การงานและรายได้รายเดือน โดยผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองหน่วยงานนั้น (วิสาหกิจ เอกชนตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด และถ้าประกอบอาชีพอิสระให้ลงชื่อรับรองตนเอง) โดยมีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท/เดือน และกรณีผู้ยื่นคำขอประกอบอาชีพสามารถนำรายได้ของตนไปรวมกับรายได้ของสามี เพื่อให้ถึง 15,000 บาท สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน และกรณีผู้ยื่นคำขอประกอบอาชีพสามารถนำรายได้ของตนไปรวมกับรายได้ของสามี เพื่อให้ถึง 15,000 บาท
 10. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ของนายจ้าง
 11. แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (แบบ ภ.ง. ด. 90 หรือ ภ.ง. ด. 91) ปีภาษีที่ผ่านมา (ให้เจ้าหน้าที่สรรพากรรับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง)
 12. ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตาม (ข้อ 11)
 13. รูปถ่ายขนาด 4 X 6 ซ.ม. จำนวน 12 รูป (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ)
เอกสารหลักฐานบุตรระหว่างผู้ขอและสามี
 • สำเนาสูติบัตร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือสำคัญเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.3) (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 4 X 6 ซ.ม. จำนวน 12 รูป (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ)
เอกสารหลักฐานบิดามารดาของสามี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
 • สำเนาหนังสือสำคัญเปลี่ยนชื่อตัว หรือจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล (แบบ ช. 3 หรือ แบบ ช. 2 หรือ แบบ ช.4)
 • สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หน้า 1 ถึง หน้า 6 หรือต้นขั้ว หรือปลายขั้วประจำตัว คนต่างด้าว (บิดา และ / หรือ มารดาเป็นคนต่างด้าว)
 • สำเนามรณะบัตร (บิดา และ / หรือ มารดาได้ถึงแก่ความตาย)

ค่าธรรมเนียม

 • ค่่าธรรมเนียม 5 บาท
 • ค่าตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือ 100 บาท

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Source : http://www.sbpolice.go.th/การถือสัญชาติไทยของหญิ/

Last Update : 2019-03-02

Last Updated on Saturday, 02 March 2019 14:29