logotype
ความหมายใบ สด. PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 16:41

ความหมาย

สด.1 หมายถึง บัญชีทหารกองเกิน

สด.2 หมายถึง บัญชีรายชื่อคนที่ลงบัญชีทหารกองเกิน

สด 3 หมายถึง ทะเบียนทหารกองประจำการ

สด.4 หมายถึง ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกที่ 3

สด.5 หมายถึง ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกที่ 4

สด.6 หมายถึง ใบสำคัญสำหรับคนพิการและทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้

สด.7 หมายถึง หางว่าวนำปลดออกจากกองประจำการ

สด.8 หมายถึง หนังสือสำคัญของสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1

สด.9 หมายถึง ใบสำคัญทหารกองเกิน

สด.10 หมายถึง ใบรับแจ้ง

สด.11 หมายถึง บัญชีรายชื่อทหารกองหนุนประเภทที่ 1

สด.16 หมายถึง บัญชีเรียกทหารองเกินเข้ากองประจำการ

สด.20 หมายถึง ลงบัญชียกเว้นหรือผ่อนผัน

สด.21 หมายถึง บัญชีจำนวนทหารกองหนุนประเภทที่ 1

สด.22 หมายถึง บัญชีจำนวนทหารกองเกิน

สด.23 หมายถึง บัญชีจำนวนทหารกองหนุนประเภทที่ 1

สด.26 หมายถึง บัญชีรายชื่อทหารกองประจำการและทหารกองหนุนประเภทที่ 1

สด.27 หมายถึง บัญชีรายชื่อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2

สด.35 หมายถึง หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

สด.36 หมายถึง ใบสำคัญยกเว้น

สด.37 หมายถึง ใบสำคัญยกเว้นครู

สด.40 หมายถึง หมายนัดเข้ารับราชการทหาร

สด.41 หมายถึง หนังสือผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

สด.43 หมายถึง ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (ใบผ่านเกณฑ์)

สด.44 หมายถึง ใบแสดงเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน

สด.45 หมายถึง บัญชีรายชื่อ


หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

ที่มา : www.rta.mi.th

Last Update :
2019-03-09

 

Last Updated on Saturday, 09 March 2019 18:31