logotype
การแจ้งทหารกองเกินและทหารกองหนุนเสียชีวิต PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 16:27

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

  • บัตรประจำตัวประชาชน ผู้แจ้ง
  • ใบสำคัญ (แบบ สด.9) หรือหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8)
  • มรณบัตร พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
  • ทะเบียนบ้านฉบับจริง

สถานที่ติดต่อ

  • ทหารกองเกิน ทหารกองหนุนเสียชีวิต จะต้องแจ้งต่อเขต / อำเภอท้องที่ภูมิลำเนาทหารของผู้ตาย (บิดา, มารดา, ญาติ หรือผู้ปกครองของผู้ตาย เป็นผู้ไปแจ้ง)

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

ที่มา : www.rta.mi.th

Last update : 2019-03-08

 

Last Updated on Friday, 08 March 2019 10:57