logotype
การตรวจเลือกทหารกองเกิน PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 16:25

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ หรือการเกณฑ์ทหาร ตามปกติกระทรวงกลาโหม ได้กำหนดไว้ในเดือนเมษายน (วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 11 เมษายน ของทุกปี) ดังนั้นทหารกองเกินเมื่อได้รับหมายเรียกแล้ว จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียกทหารกองเกิน โดยนำ

เอกสารหลักฐาน

 • ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9)
 • หมายเรียก (แบบ สด.35)
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานทางการศึกษา ไปแสดงด้วย

หากทหารกองเกินผู้ใดไม่ไป ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี

*ในวันตรวจเลือก ผู้เข้ารับการตรวจเลือกทุกคนจะได้รับ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) หรือใบผ่านการเกณฑ์ทหาร*

ขั้นตอนการตรวจเลือก

แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

 • ขั้นตอนที่ 1 ทำการตรวจเลือกตามขั้นตอนต่างๆ
 • ขั้นตอนที่ 2 การจับสลาก
  • ผู้ที่ จับสลากดำ จะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ในวันตรวจเลือก
  • ผู้ที่ จับสลากแดง จะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ในวันตรวจเลือก และนำตัวรับราชการทหาร (แบบ สด.40) จากเจ้าหน้าที่เพื่อให้ไปรายงานตัวเข้ารับราชการกองประจำการตามกำหนดในหมายนัดต่อไป

สำหรับผู้ที่จับสลากแดง โดยปกติจะต้องเป็นทหารมีกำหนด 2 ปี แต่ถ้าเป็นผู้มีคุณวุฒิพิเศษแล้วกฎหมายยังเปิดโอกาสให้สิทธิในการลดวันรับราชการได้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 24 (พ.ศ.2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ทั้งนี้การขอสิทธิลดวันรับราชการทหารต้องนำหลักฐานแสดงคุณวุฒิพิเศษไปยื่นต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกโดยทำคำร้องไว้ พร้อมทั้งขอใบรับหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ด้วย


คณะกรรมการชั้นสูง

ผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นทหาร (จับได้ใบแดง) เห็นว่าคณะกรรมการตรวจเลือกตัดสินไม่ถูกหรือไม่ยุติธรรมให้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการชั้นสูงได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น แต่ถ้าถึงกำหนดที่จะต้องไปเป็นทหารกองประจำการก็ให้เข้าเป็นทหารก่อนจนกว่าจะได้รับคำตัดสิน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • โรคที่ขัดต่อการเข้ารับราชการทหาร
 • สิทธิในการลดวันรับราชการทหาร

 


หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม

ที่มา : opsd.mod.go.th

Last update : 2019-03-04

Last Updated on Monday, 04 March 2019 21:19