logotype
การขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแทน (การลงบัญชีทหารกองเกินแทน) PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 16:17

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

 • บุคคลซึ่งยังไม่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามระยะเวลาที่กำหนด และอายุยังไม่ถึง 46 ปี ต้องลงบัญชีทหารกองเกินเอง จะให้ผู้อื่นแจ้งแทนไม่ได้
 • ผู้ที่ไม่สามารถไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินด้วยตนเองได้ สามารถให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน (ปกติควรให้ผู้ปกครอง) เรียกว่า "การลงบัญชีทหารกองเกินแทน"
กรณีที่สามารถขึ้นทะเบียนทหารแทนได้

จะต้องเป็นกรณีที่กระชั้นวันหมดเขตระยะเวลาลงบัญชี (ประมาณเดือนธันวาคม) โดยมีความจำเป็นดังนี้

 • ป่วย
 • อยู่ต่างประเทศ ยังไม่มีกำหนดกลับ หรือมีกำหนดกลับแต่วันที่จะกลับเลยกำหนดเวลาการลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว
 • ไปศึกษาต่างท้องที่หรือต่างประเทศและไม่สามารถกลับมาลงบัญชีทหารกองเกินได้ เพราะติดการสอบ

สถานที่ติดต่อสอบถาม

 • กระทรวงกลาโหม กองการสัสดี ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 
  • หมายเลขโทรศัพท์ 022217823
 • กรุงเทพฯ
  • สำนักงานเขต ทุกแห่ง
 • ต่างจังหวัด
  • ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ ทุกแห่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

ที่มา : www.rta.mi.th

Last update : 2019-03-04


Last Updated on Monday, 04 March 2019 20:45