logotype
การขอรับการสงเคราะห์ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 14:54

ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์

ทหารหรือบุคคลซึ่งกระทำหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั้นคง หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ตามที่ กห. หรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดต้องมีคุณสมบัติตามที่สภาพทหารผ่านศึกกำหนด

ผู้ได้รับการสงเคราะห์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่และครอบครัว (บิดา, มารดา, สามี, ภริยา และ บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย)

การยื่นเรื่องราวขอรับการสงเคราะห์

ตามแบบ อผศ. กำหนด ที่

  • อผศ. ส่วนกลาง
  • อผศ. ทุกแห่ง
  • สัสดีอำเภอ หรือสัสดีจังหวัด


หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงกลาโหม

ที่มา : http://thaiveterans.mod.go.th

Last Update : 2019-03-09

Last Updated on Saturday, 09 March 2019 19:12