logotype
การทำบัตรทหารผ่านศึก PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 14:49

บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกชั้นที่ 1

ออกให้แก่

 • ทหารผ่านศึกนอกประจำการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดีด้วยความกล้าหาญ เหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ
 • ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสงครามหรือการรบ หรือป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรไม่ว่าภายใน หรือภายนอกราชอาณาจักร หรือในการปราบปรามการจลาจลตามที่กระทรวงกลาโหมหรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด จนถึงพิการทุพพลภาพ หรือพิการจนเป็นอุปสรรคสำคัญในการประกอบอาชีพโดยมีคณะกรรมการเฉพาะกิจของอค์การ ฯ ที่มีแพทย์ร่วมด้วยจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ตรวจรับรอง
หลักฐานในการยื่นคำร้องขอทำบัตร

สำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีฯ

 • สำเนาราชกิจจานุเบกษาที่ได้รับการพระราชทานเหรียญฯ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรรับบำนาญ (ที่ไม่หมดอายุ) ถ่ายเอกสารด้านหน้า-หลัง
 • สำเนาคำสั่งออกจากราชการ หรือสมุดประจำตัวกองหนุน (ถ่ายเอกสารเฉพาะ สด.8)
 • รูปถ่ายสีธรรมชาติ หรือขาวดำ ขนาด 2.5 X 3 ซ.ม. จำนวน 3 รูป แต่งกายสวมเสื้อสากลผูกเนคไท หรือชุดพระราชทาน หรือชุดสุภาพไม่มีลวดลาย หรือชุดพระราชทาน หรือชุดสุภาพไม่มีลวดลาย หรือแต่งเครื่องแบบ (กรณีนี้ต้องถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประกอบเครื่องแบบด้วย) สำหรับเหรียญฯ จะประดับหรือไม่ประดับเหรียญก็ได้ และเป็นรูปถ่ายใบหน้าปัจจุบันที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

สำหรับผู้พิการทุพพลภาพหรือพิการจากการปฏิบัติหน้าที่

 • รายงานการสูญเสียทางเอกสาร (กพ.3)
 • สำเนาหนังสืออนุมัติเงินค่าทดแทน หรือสำเนาคำสั่งปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาฉุกเฉิน
 • สำเนาพระบรมราชโองการพระราชทานยศ หรือสำเนาราชกิจจานุเบกษาเรื่องพระราชทานยศ
 • สำเนาคำสั่งปฏิบัติหน้าที่
 • สำเนาคำสั่งปลดพ้นราชการทหารของหน่วยต้นสังกัด
 • ใบสำคัญความเห็นแพทย์ หรือใบสำคัญ สำหรับคนพิการทุพพลภาพหรือมีโรคไม่สามารถรับราชการทหารได้ (แบบ สด.6) ซึ่งมีแพทย์ 3 นายรับรอง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายสีธรรมชาติ หรือขาวดำ 2.5 X 3 ซม. จำนวน 3 รูป แต่งกายสวมเสื้อสากลผูกเนคไท หรือชุดไทยพระราชทานไม่มีลวดลาย หรือแต่งเครื่องแบบจะประดับหรือไม่ประดับเหรียญก็ได้ ปัจจุบันที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

บัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกชั้นที่ 1

ออกให้แก่ บิดา มารดา สามีหรือภริยา และบุตร ของทหารผ่านศึกที่ถึงแก่ความตาย เพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ในการสงคราม

หลักฐานในการยื่นคำร้องขอทำบัตร
 • รูปถ่ายสีธรรมชาติ หรือขาวดำ ขนาด 2.5 x 3 ซม. จำนวน 3 รูป (ชาย) แต่งกายสวมเสื้อสากลผูกเนคไท หรือชุดพระราชทาน หรือชุดสุภาพไม่มีลวดลาย (หญิง) สวมเสื้อมีปกคอ มีแขน ไม่มีลวดลาย

 • สำเนามรณะบัตรหรือทะเบียนคนตาย (ถ้าสูญหายกรณีปฏิบัติราชการพิเศษต้องมีสำเนาคำสั่งการสูญหายด้วย)

 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิต และชื่อผู้ขอทำบัตร (กรณีทะเบียนบ้านที่เป็นสมุดพกพา ให้ถ่ายเอกสารทุกแผ่น)

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอทำบัตรฯ ที่ไม่หมดอายุ

 • ใบสำคัญการสมรสหรือทะเบียนสมรส (กรณีภรรยา)

 • สูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด (กรณีบุตร)

 • สำเนาคำสั่งปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน และสำเนาหนังสืออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทน กรณีเสียชีวิต สำหรับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย เนื่องจากตรากตรำ ต้องมีหนังสือสั่งจ่ายเงินบำนาญพิเศษจากกรมบัญชีกลางเป็นหลักฐานสำคัญ

 • สำเนารายงานการสูญเสียทางเอกสาร (ก.พ.3) (ถ้ามี)

 • สำเนาพระบรมราชโองการ สำเนาราชกิจจานุเบกษาฯ หรือสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ (ถ้ามี)

บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกชั้นที่ 2

ออกให้แก่ ทหารผ่านศึกนอกประจำการที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้น 1 เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป หรือเหรียญอื่นที่เทียบเท่าและต้องมีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย

หลักฐานในการยื่นคำร้องขอทำบัตร
 • สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8) หรือทะเบียนทหารกองประจำการ (สด.3) หรือประวัตินายสิบ พลทหาร หรือคำสั่งออกจากราชการครั้งสุดท้าย

 • สำเนาราชกิจจานุเบกษาที่ได้รับพระราชทานเหรียญฯ

 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน

 • กรณีรถไฟทหารสงครามเอเซียบูรพา ต้องมีคำสั่งการเป็นรถไฟสนาม 1 ฉบับ (ท.สนามที่ 98/87 ลง 18 ส.ค. 87)

 • รูปถ่ายสีธรรมชาติหรือขาวดำ ขนาด 2.5 x 3 ซม. (แต่งกายสวมเสื้อสากลผูกเน็คไท หรือชุดพระราชทานไม่มีลวดลาย หรือแต่งเครื่องแบบจะประดับเหรียญจะประดับเหรียญหรือไม่ประดับเหรียญก็ได้) จำนวน 3 รูป

บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกชั้นที่ 3

ออกให้แก่ ทหารผ่านศึกนอกประจำการที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เหรียญช่วยราชการเขตภายใน เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 2 หรือเหรียญอื่นที่เทียบเท่า และต้องมีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย

หลักฐานในการยื่นคำร้องขอทำบัตร
 • สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.๘) หรือทะเบียนทหารกองประจำการ (สด.3) หรือประวัตินายสิบ พลทหาร หรือคำสั่งออกจากราชการครั้งสุดทาย หรือสำเนาบัตรรับบำนาญ

 • สำเนาราชกิจจานุเบกษาที่ได้รับพระราชทานเหรียญฯ

 • สำเนาคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ พ้นหน้าที่ (กรณีปราบปราม ผกค.) หรือหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัด

 • หนังสือสำคัญแสดงการปฏิบัติหน้าที่จบภารกิจ หรือหนังสือรับรอง ศปก.ทบ.309 (กรณีปฏิบัติราชการพิเศษ)

 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน

 • รูปถ่ายสีธรรมชาติหรือขาวดำ ขนาด 2.5 x 3 ซม. (แต่งกายสวมเสื้อสากลผูกเน็คไท หรือชุดไทยพระราชทานไม่มีลวดลาย หรือแต่งเครื่องแบบ จะประดับเหรียญ หรือไม่ประดับเหรียญก็ได้) จำนวน 3 รูป

 • สำเนาพระบรมราชโองการพระราชทานยศ หรือสำเนาราชกิจจานุเบกษา เรื่องพระราชทานยศ หรือสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ (กรณีเลื่อนยศ)

 • หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล) หนังสือรับรองการเป็นบุคคลเดียวกันจากฝ่ายปกครอง ซึ่งทางอำเภอ ออกให้ หรือจากหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีชื่อตัว-ชื่อสกุล ไม่ตรงกัน)

บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกชั้นที่ 4

ออกให้แก่ ทหารผ่านศึกนอกประจำการผู้กระทำหน้าที่ป้องกัน หรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร แต่ไม่ได้รับพระราชทานเหรียญใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ และต้องมีเวลาปฏิบัติงาน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งและเริ่มปฏิบัติหน้าที่

หลักฐานในการยื่นคำร้องขอทำบัตร
 • สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8) หรือทะเบียนทหารกองประจำการ (สด.3) หรือประวัตินายสิบ พลทหาร หรือคำสั่งออกจากราชการครั้งสุดท้าย หรือสำเนาบัตรรับบำนาญ

 • คำสั่งปฏิบัติหน้าที่-พ้นหน้าที่ หรือหนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณ หรือหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัด

 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรบำนาญ (ที่ไม่หมดอายุ) ถ่ายเอกสารด้านหน้า - หลัง

 • รูปถ่ายสีธรรมชาติหรือขาว-ดำ ขนาด 2.5 X 3 ซม. จำนวน 3 รูป แต่งกายสวมเสื้อสากลผูกเน็คไท หรือชุดไทยพระราชทาน หรือชุดสุภาพไม่มีลวดลาย หรือแต่งเครื่องแบบสำหรับเหรียญฯ จะประดับหรือไม่ประดับก็ได้ และเป็นรูปถ่ายใบหน้าปัจจุบันที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

 • สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการปฏิบัติหน้าที่จบภารกิจ หรือหนังสือรับรองของ ศปก.ทบ.309 กรณีปฏิบัติราชการพิเศษ

 • สำเนาพระบรมราชโองการพระราชทานยศ หรือสำเนาราชกิจจานุเบกษา เรื่องพระราชทานยศ หรือ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ (กรณีเลื่อนยศ)

 • หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล) หนังสือรับรองการเป็นบุคคลเดียวกันจากฝ่ายปกครอง ซึ่งทางอำเภอออกให้ หรือจากหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีชื่อตัว-ชื่อสกุล ไม่ตรงกัน)

การเปลี่ยนบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก

กรณีบัตรเดิมหมดอายุ หรือชำรุด

เอกสารหลักฐาน

 • บัตรเดิม หรือสำเนาบัตร

 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นใดที่ติดภาพถ่ายของผู้ขอเปลี่ยนบัตร

หมายเหตุ**บัตรประจำตัวทหารผ่านศึก จะทำการต่ออายุทุก 6 ปี จนกระทั่งอายุของทหารครบ 64 ปี จะได้เป็นบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกตลอดชีพ

กรณีบัตรสูญหาย

เอกสารหลักฐาน

 • สำเนาเอกสารการแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสำเนาทะเบียนบ้าน และ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นใดที่ติดภาพถ่ายของผู้ขอเปลี่ยนบัตร

กรณีเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล

เอกสารหลักฐาน

 • บัตรเดิม หรือสำเนาบัตร (บัตรเดิมสูญหายให้ใช้เอกสารการแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ)

 • สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว (ช.3) เปลี่ยนชื่อสกุล (ช.2) หรือหนังสือรับรองจากฝ่ายปกครอง ซึ่งทางอำเภอออกให้สำเนาทะเบียนบ้าน และ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นใดที่ติดภาพถ่ายของผู้ขอเปลี่ยนบัตร

กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม หรือเปลี่ยนยศ

เอกสารหลักฐาน

 • บัตรเดิม หรือสำเนาบัตร (บัตรเดิมสูญหายให้ใช้เอกสารการแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ)

 • สำเนาทะเบียนสมรส (คร.3) หรือสำเนาทะเบียนการหย่า (คร.7) หรือหนังสือรับรองจากอำเภอ สำเนาพระบรมราชโองการ พระราชทานยศ หรือสำเนาราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานยศหรือสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ (กรณีเปลี่ยนยศ)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นใดที่ติดภาพถ่ายของผู้ขอเปลี่ยนบัตร

กรณีขอเลื่อนชั้นบัตร

เอกสารหลักฐาน

 • บัตรเดิม หรือสำเนาบัตร (บัตรเดิมสูญหายให้ใช้เอกสารการแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ) สำเนาราชกิจจานุเบกษากา ได้รับพระราช-ทานเหรียญในราชการสงคราม

 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรอื่นใดที่ติดภาพถ่ายของผู้ขอเปลี่ยนบัตร

หมายเหตุ : การขอเปลี่ยนบัตร

 • ให้ผู้ถือบัตรประจำตัว ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ตามแบบที่ อผศ. กำหนด พร้อมด้วยรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง สีธรรมชาติหรือขาวดำขนาด 2.5 x 3 ซม. จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร แต่งกายเครื่องแบบ หรือเสื้อพระราชทาน หรือสูทสากลผูกเนคไท หรือแต่งกายสุภาพ สวมเสื้อมีปก มีแขน ไม่มีลวดลาย)

 • ให้ผู้ถือบัตรประจำตัว ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ก่อนล่วงหน้า 90 วัน

 • เมื่อได้รับบัตรประจำตัวฉบับใหม่แล้ว ต้องคืนบัตรประจำตัวฉบับเก่า

 • ทหารผ่านศึกนอกประจำการ มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ และสิทธินี้ให้สิ้นสุดเมื่อกลับเข้ารับราชการประจำ ในกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ผู้ที่เป็นข้าราชการการเมือง ข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้าง ผู้ได้รับบัตรประจำตัวขาดคุณสมบัติ หรือถูกงดการสงเคราะห์ ตามข้อบังคับสภาทหาร-ผ่านศึกกำหนด ให้ส่งบัตรประจำตัวคืน อผศ. โดยเร็ว

วิธีดำเนินการ

 • นำเอกสาร ติดต่อที่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรุงเทพมหานคร

 • ในส่วนภูมิภาค ติดต่อที่ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทุกพื้นที่ที่สะดวก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อได้ที่

 • ส่วนบัตรประจำตัว ฝสส.อผศ. โทร. 0-2354-8600-10 ต่อ 264, 249, 257, 258, 272, 273

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงกลาโหม

ที่มา : http://thaiveterans.mod.go.th

Last Update :
2019-03-09

Last Updated on Saturday, 09 March 2019 19:21