logotype
สิทธิที่จะได้รับของทหารผ่านศึกด้านอาชีพ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 14:35

การแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ

 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงรายละเอียดของอาชีพประเภทต่าง ๆ
 • แนะแนวทางในการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ ความรู้ความสามารถ และความต้องการของตลาดแรงงาน
 • ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาในการประกอบอาชีพหรือการฝึกวิชาชีพ
 • ติดตามผลการสงเคราะห์ด้านอาชีพ
 • ประสานหน่วยงานอื่น เพื่อให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในกรณีที่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ไม่สามารถให้การสงเคราะห์ได้
 • แนะแนวอาชีพ และสำรวจความต้องการด้านอาชีพของทหารผ่านศึก ฯ ในส่วนภูมิภาค
 • แนะแนวอาชีพ และชี้แจงสิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับการสงเคราะห์ให้แก่ ทหารก่อนปลดประจำการ
 • ให้การส่งเสริมอาชีพ โดยติดต่อประสานงาน และออกหนังสือสนับสนุน เพื่อหาตลาด หรือสถานที่จำหน่ายผลผลิต ให้แก่ทหารผ่านศึก ฯ
 • สัมภาษณ์หาข้อเท็จจริงเบื้องต้น และจัดทำประวัติทหารผ่านศึก ฯ ที่มา ขอรับการสงเคราะห์ เพื่อจัดส่งเข้ารับการสงเคราะห์ในแผนกต่าง ๆ ของ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ตลอดจนให้การสงเคราะห์
การศึกษาวิชาชีพระยะสั้นภายนอก หลักสูตรไม่เกิน 14 เดือน

กรณีไม่สามารถเข้าเรียนวิชาชีพขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้ ให้นำ สำเนาใบอนุญาตให้เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียน และระเบียบการ มายื่นพร้อมหลักฐานประกอบคำร้องขออนุญาตเรียน และต้องได้รับอนุมัติให้เข้าเรียนก่อน จึงจะสามารถสมัครเรียน และชำระเงินค่าเล่าเรียน แล้วจึงนำใบเสร็จรับเงิน พร้อมหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากโรงเรียน มาทำเรื่องขอเบิกเงินได้

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะให้การช่วยเหลือเงิน ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าอุปกรณ์การเรียน และอื่นๆ ที่จำเป็น ภายในวงเงินที่กำหนดไว้ ดังนี้

 • ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 ภรรยา และบุตรที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี รายละ ไม่เกิน 6,000 บาท (เรียนได้เพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั้น)
 • ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2,3 และ 4 รายละไม่เกิน 2,400 บาท
 • สามีหรือภรรยา และบุตรที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี ของทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 2,3 และ 4 ครอบครัวละไม่เกิน 1,200 บาท
หลักฐานที่ใช้ในการขออนุมัติเข้าเรียน
 • สำเนาใบอนุญาตให้เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียน (กรณีที่เป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพของเอกชน)
 • ระเบียบการเรียนของโรงเรียนที่จะขออนุญาตเข้าเรียน หลักสูตรไม่เกิน ๑๔ เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส (กรณีที่เป็นสามีหรือภรรยาของทหารผ่านศึก)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถ้ามี)
สถานที่ติดต่อขอรับการสงเคราะห์

แผนกแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ (อาคารหมายเลข 2 ชั้น 4) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เลขที่ 420/3 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 (ตรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า) โทร. 023548587 , 023548615 ต่อ 284 ,285

การฝึกอาชีพ

บริการที่จัดให้ระหว่างเรียน
 • จัดวัสดุ - อุปกรณ์ในการเรียนให้ ฟรี
 • จัดที่พักให้ ฟรี (เฉพาะนักเรียนชาย) สำหรับผู้ที่ไม่มีที่พักในกรุงเทพฯ
 • ให้ค่าอาหารระหว่างเรียน วันละ 40 บาท (เฉพาะวันที่มาเรียน)
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน
 • ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก หรือทหารนอกประจำการ
 • บุตรของทหารผ่านศึก ซึ่งยังไม่ทำการสมรส อายุระหว่าง 15-27 ปีบริบูรณ์ ยกเว้น วิชาขับรถยนต์ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
 • ความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติด
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุนที่ประทับตรา อผศ. แล้ว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานทางการศึกษา
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาหนังสือรับรองความประพฤติ (กรณีขอที่พัก)
 • หลักฐานอื่น ๆ เช่น ในสำคัญการสมรส ใบสูติบัตรบุตร ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล

สถานที่ติดต่อขอรับการสงเคราะห์

แผนกแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ (อาคารหมายเลข 2 ชั้น 4) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เลขที่ 420/3 ถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400 (ตรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า) โทร. 023548587 , 023548615 ต่อ 284 ,285

การฝึกอาชีพในส่วนกลาง

 • การฝึกอาชีพช่างอุตสาหกรรม (หมวดวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ , หมวดวิชาช่างไฟฟ้า ,หมวดวิชาช่างเชื่อมโลหะ)
 • การฝึกอาชีพทั่วไป (หมวดวิชาขับรถยนต์, หมวดวิชาพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์, หมวดวิชาคหกรรม, หมวดวิชาชีพทั่วไป)

การฝึกอาชีพในส่วนภูมิภาค

มีหน่วยฝึกอาชีพเคลื่อนที่ไปทำการฝึกอาชีพยังภูมิลำเนาของทหารผ่านศึกฯ มุ่งเน้นวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของทหารผ่านศึกฯ ในแต่ละท้องถิ่น การฝึกอาชีพกับหน่วยฝึกอาชีพเคลื่อนที่ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีจำเป็นจะได้รับค่าอาหารเฉพาะวันที่เข้าเรียน คนละวันละ 50 บาท

การฝึกอาชีพพิเศษ

การฝึกอาชีพวิชารักษาความปลอดภัย (หลักสูตร 8 วัน)
 • ระยะเวลาการฝึก ๘ วัน
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร ครอบครัวทหารผ่านศึก หรือทหารนอกประจำการ หรือผู้สำเร็จวิชาการทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ ๓ หรือทหารกองเกิน อายุ ๑๘ - ๕๐ ปี ความรู้ไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ ๔ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 • การให้บริการระหว่างฝึกอาชีพ
  • มีที่พัก ฟรี
  • ให้ค่าอาหาร คนละวันละ ๕๐ บาท
  • เมื่อสำเร็จการฝึกฯ สำนักงานรักษาความปลอดภัย จะจ้างเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วส่งไป รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนโดยได้รับค่าจ้างตามที่กำหนด
 • สวัสดิการ
  • มีกองทุนสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรณีเจ็บป่วยและเสียชีวิต
  • มีประกันภัยกลุ่ม เป็นสวัสดิการเสริม ให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่บาดเจ็บ
  • กรณีเสียชีวิต จะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ 100,000 - 300,000 บาท
  • ให้เครื่องแบบพร้อมเครื่องหมายปีละ 2 ชุด
  • จ่ายเงินรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี

การรายงานตัว

ผู้สมัครรายงานตัวเข้ารับการฝึก ทุกวันจันทร์ และวันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และเตรียมของใช้ ที่จำเป็นได้แก่

 • กางเกงขายาว 2 ตัว
 • รองเท้าทหาร (คอมแบ็ทบูท) 1 คู่ (ถ้ามี)
 • ของเครื่องใช้ส่วนตัวได้แก่ ผ้าเช็ดตัว, สบู่, แปรงและยาสีฟัน ฯลฯ
 • เงินสด จำนวน 2,600 บาท (เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างการฝึกอบรม)
หลักฐานการรับสมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5 ฉบับ (ถ่ายเอกสารหน้า – หลัง)
 • สำเนาบัตรผ่านศึก/สมุดกองหนุน, หนังสือรับรองความประพฤติจากต้นสังกัด (ส.ด.๘, ส.ด.๔๓) และบัตรผ่านศึกของบิดา หรือบัตรครอบครัวทหารผ่านศึก 3 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบสุทธิ/ประกาศนียบัตร) 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือสูติบัตรบุตร 2 ฉบับ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ 2 ฉบับ (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 6 รูป ไม่เกิน ๖ เดือน (หน้าตรง/ไม่สวมหมวก/ไม่สวมแว่นตา)
 • ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง และสำเนา 2 ฉบับ)
 • สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล 2 ฉบับ (ถ้ามี)
 • กรณีทหารกองหนุนนอกประจำการให้นำสมุดกองหนุนไปประทับตรา อผศ.
สถานที่ติดต่อขอรับการสงเคราะห์
 • โรงเรียนรักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัย ซอยรามอินทรา ๒๕ ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025213314 หรือ
 • สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตในส่วนภูมิภาค

การฝึกหาความชำนาญ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกหาความชำนาญ
 • สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก หรือสำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุนที่ประทับตรา อผศ. แล้ว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบสูติบัตรบุตร, ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล ฯลฯ
สถานที่ติดต่อขอรับการสงเคราะห์

แผนกโรงงานในอารักษ์ เลขที่ 29/511 หมู่ที่ 4 ซอยรามอินทรา 25 ถนนรามอินทรา กม. 3.5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ

การจัดหางาน

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก หรือสำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุนที่ประทับตรา อผศ. แล้ว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานทางการศึกษา
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • หลักฐานการสมัครงาน หรือบัตรประจำตัวสอบเข้าทำงาน (กรณีขอหนังสือฝากเข้าทำงาน)
 • หลักฐานการรับเข้าทำงานจากนายจ้าง (กรณีขอหนังสือค้ำประกันการเข้าทำงาน)
 • หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบสูติบัตรบุตร, ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล ฯลฯ

สถานที่ติดต่อขอรับการสงเคราะห์

แผนกจัดหางาน กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ (อาคารหมายเลข 2 ชั้น 4) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เลขที่ 420/3 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ตรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า) โทร. 023548587 , 023548615 ต่อ 284 ,285

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงกลาโหม

ที่มา : http://thaiveterans.mod.go.th

Last Update :
2019-03-09

Last Updated on Saturday, 09 March 2019 19:50