logotype
สิทธิที่จะได้รับของทหารผ่านศึกด้านนิคมเกษตรกรรม PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 14:32

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดตั้งนิคมเกษตรกรรม เพื่อจัดที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน ให้กับทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หรือมีน้อยไม่เพียงพอแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกินเป็นของตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ดังต่อไปนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • บรรลุนิติภาวะและทำการสมรสแล้ว แต่อายุไม่เกิน 50 ปี หรืออายุเกิน 50 ปี
 • มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่พิการทุพพลภาพหรือวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่ออันน่ารังเกียจ (กรณีพิการทุพพลภาพ อาจพิจารณายกเว้นได้ตามที่เห็นสมควร)
 • มีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อสังคม
 • ไม่มีที่ดินของตนเอง หรือมีแต่จำนวนน้อยไม่พอประกอบอาชีพ
 • ไม่เคยเป็นสมาชิกของนิคมอื่นใดมาก่อน
 • จะต้องไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง หรือมีแต่ไม่เกิน 10 ไร่ และไม่เพียงพอแก่การยังชีพ
 • ผู้ที่มีอายุเกินกว่า 50 ปี จะต้องมีร่างกายสมบูรณ์ หรือมีประสบการณ์ บุคคลในครอบครัวช่วยประกอบอาชีพด้านการเกษตรด้วย
 • พิจารณาสภาพครอบครัวของผู้ขอรับการสงเคราะห์ในด้านกำลังงาน ฐานะ และอื่นๆ
 • ผู้ที่มีฐานะยากจน และมีความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกอบอาชีพในนิคมที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกตั้งขึ้น ถือว่าเป็นสมาชิกนิคมนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

สมาชิกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก

 • สมาชิกชั่วคราว คือ ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้เข้าไปทำกินในระยะทดลองไม่เกิน 90 วัน
 • สมาชิกถาวร คือ ผู้ที่ได้ผ่านการเป็นสมาชิกชั่วคราวมาแล้วและได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สัญญา จะได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกถาวรนับตั้งแต่วันประกาศแต่งตั้ง

หน้าที่ของสมาชิกนิคม

บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิกเข้าอยู่ในนิคมตามข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ยินยอมเข้ารับการฝึกอบรมเป็นครั้งคราว
 • ประพฤติและปฏิบัติตนให้เรียบร้อย มีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี
 • สร้างบ้านพักอาศัยตามแบบ และแผนผังที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกำหนด
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของหัวหน้านิคมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การประกอบอาชีพ การศึกษา การป้องกันรักษาโรค การสุขาภิบาล และอื่นๆ
 • ช่วยเหลือร่วมแรงทำการปรับปรุง บำรุงที่ดินหรือปฏิบัติงานอื่นๆ อันจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่สังคม
 • ไม่รับบุคคลผู้มีความประพฤติอันน่าจะก่อกวนความสงบเข้ามาอยู่ในที่ดินที่รับมอบ
 • ต้องควบคุมดูแลรับผิดชอบผู้อยู่ในปกครองให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยอันดี
 • ต้องมีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ ไม่ปล่อยให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าทรุดโทรม โดยไม่ได้ทำประโยชน์ตามสมควร
 • ต้องสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
 • ไม่มอบหรือโอนการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน หรือบ้านพักอาศัยที่ได้รับมอบให้แก่ผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือละเลยให้บุคคลอื่นเข้ามาใช้ที่ดินที่ได้รับมอบ
 • ถ้ามีหนี้สินเกี่ยวกับกิจการของนิคมจะต้องชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
 • ไม่กระทำการใดๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่นิคม หรือเสียหายแก่ประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิก
 • ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการชักจูงหรือโน้มน้าวประชาชน จะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม เพื่อก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือบ่อนทำลายความมั่นคง หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร
 • ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก หรือระเบียบ หรือคำสั่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

การหมดสิทธิการเป็นสมาชิกนิคม

สมาชิกหมดสิทธิการเป็นสมาชิกในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ดังต่อไปนี้

 • ตาย (กรณีนี้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะคัดเลือกทายาทโดยธรรม เข้าเป็นสมาชิกแทน)
 • ลาออก
 • ถูกถอนสิทธิการเป็นสมาชิก
 • ถ้าสมาชิกคนใดตาย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะคัดเลือกทายาทโดยธรรม เข้าเป็นสมาชิกแทน โดยมีหลักเกณฑ์ตามกำหนดไว้ในระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดังต่อไปนี้
  • ทายาทโดยธรรมจะพิจารณาตามลำดับชั้นเป็นขั้นแรก
  • หากมีทายาทโดยธรรมอยู่ในข่ายพิจารณาในชั้นเดียวกันหลายคน จะพิจารณา ให้แก่ผู้มีอาวุโสที่สุดหรือผู้ที่เหมาะสม
  • หากมีปัญหาจะเรียกทายาทโดยธรรมทั้งหมดมาตกลงกัน หากตกลงกันไม่ได้ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะเป็นผู้พิจารณาตามที่เห็นสมควร
  • หากทายาทโดยธรรมเป็นผู้เยาว์ ให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพิจารณา ดำเนินการตามสมควรแก่กรณี เพื่อประโยชน์แก่ผู้เยาว์เกี่ยวกับที่ดินนั้น
 • ในกรณีที่ไม่มีทายาทโดยธรรมหรือมีแต่ไม่ยอมรับที่ดินตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก (หน้าที่ของสมาชิกนิคม) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะพิจารณาจัดทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก หรือทหารนอกประจำการรายอื่น เข้าเป็นสมาชิกแทน

การถอนสิทธิการเป็นสมาชิกนิคม

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก อาจถอนสิทธิการเป็นสมาชิก และให้ออกจากที่ดินด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้

 • ขาดคุณสมบัติของสมาชิกตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ยกเว้นทายาทที่เข้าเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกทายาทโดยธรรมเข้าเป็นสมาชิกแทน
 • ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกนิคมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ข้อหนึ่งข้อใด
 • ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือถูกจำคุกโดยคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่กำหนดโทษชั้นลหุโทษ

บริการต่างๆ ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกช่วยเหลือ

การจัดตั้งนิคมเกษตรกรรม องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะพิจารณาช่วยเหลือในเรื่อง ดังต่อไปนี้

 • การคมนาคม การชลประทาน ไฟฟ้า ประปา การจัดตั้งหมู่บ้าน โรงเรียน ร้านค้า ที่ประชุมและสถานพยาบาล เป็นต้น
 • เงินยืม (เพื่อการประกอบอาชีพตามความจำเป็น)
 • พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
 • การหาตลาด
 • การขนส่ง
 • เครื่องมือทุ่นแรง
 • การแนะนำประกอบอาชีพ โดยวิธีการสหกรณ์และการร่วมแรงกันทำงาน
 • แนะนำให้รู้จักปกครองตนเอง
 • เงินค่าพาหนะเดินทางเข้านิคมเท่าที่จำเป็น
 • กรณีอื่น ๆ ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเห็นเป็นการสมควร
 • การสงเคราะห์ในนิคมเกษตรกรรมนั้น จะเป็นไปตามโครงการและงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากสภาทหารผ่านศึก

การได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

การได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินของสมาชิกนิคมเกษตรกรรม องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดังต่อไปนี้

 • กรณีซื้อ เมื่อได้ชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว
 • กรณีเช่าซื้อ เมื่อได้ชำระค่าเช่าซื้อและปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาครบถ้วน
 • กรณีจัดสรร เมื่อทำประโยชน์ในที่ดินไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และได้ชำระหนี้สิน หมดแล้ว
 • สมาชิกจะได้รับกรรมสิทธิ์ต่อเมื่อ ทางราชการได้ออกเอกสารสิทธิ์ให้เป็นการเรียบร้อยแล้ว
 • การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมาย สมาชิกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เมื่อสมาชิกนิคมได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ และชำระหนี้สินครบถ้วนแล้ว สมาชิกนิคมจะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเอง ซึ่งอาจใช้เวลาระหว่าง 15-20 ปี เพราะ ในการเก็บหนี้สินระยะยาว เช่น ค่าเช่าซื้อบ้าน จะต้องใช้เวลานานปี เพื่อผ่อนเฉลี่ยให้ สมาชิกนิคมสามารถชำระได้

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงกลาโหม

ที่มา : http://thaiveterans.mod.go.th

Last Update :
2019-03-09

Last Updated on Saturday, 09 March 2019 19:40