logotype
สิทธิที่จะได้รับของทหารผ่านศึกด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 14:26

ให้ทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัว ได้รับเกียรติและสิทธิจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจและสังคม ดังต่อไปนี้

  • ช่วยขอสิทธิพิเศษในกิจการของเอกชนผู้มีจิตศรัทธา ในกิจการขนส่งของเอกชนผุ้มีจิตศรัทธา ให้ลดค่าโดยสารบางส่วนและ ขอความช่วยเหลือจากทนายความให้ช่วยเหลือด้านอรรถคดี โดยไม่คิดค่าว่าความหรือคิดราคาพอสมควร
  • ช่วยขอสิทธิพิเศษในกิจการของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ ขอที่ดินทางราชการจัดสรรให้เข้าอยู่อาศัยและทำกิน ขอความร่วมมือในเรื่องที่อยู่อาศัย ขอฝากเข้าทำงาน และขอพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และขอความร่วมมือในการรับทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประกอบการ เข้าฝึกอาชีพในโรงงานหรือขอวิทยากรเพื่อทำการฝึกอบรมหรือสาธิตการผลิตสินค้า เป็นต้น
  • จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลทางศาสนา ในวาระอันเป็นที่ระลึกของทหารผ่านศึกนอกประจำการที่นับถือศาสนาต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาพ
  • ร่วมเป้นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลทางศาสนา แก่ผู้ถึงแก่ความตายในสงคราม หรือในการรบหรือป้องกันหรือปราบปราม การกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่งคง หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรไม่ว่า ภายในหรือภาคนอกราชอาณาจักร หรือในการปราบปราม การจลาจล ตามที่กระทรวงกลาโหมหรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงกลาโหม

ที่มา : http://thaiveterans.mod.go.th

Last Update : 2019-03-09

Last Updated on Saturday, 09 March 2019 19:25