logotype
สิทธิที่จะได้รับของทหารผ่านศึกด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 14:23

ค่าสมัครและค่าสมาชิก

 • ค่าสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ คนละ ๑๐๐ บาท และค่าจัดการศพล่วงหน้า ๙๐ บาท
 • อัตราค่าจัดการศพ รายละ ๓ บาท
 • จ่ายเงินครั้งแรกภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ ส่วนที่เหลือจะจ่ายให้ทั้งหมดภายใน ๙๐ วัน

หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก

ผู้สมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาสมุดเงินฝาก

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ
ผู้รับเงินสงเคราะห์
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสูติบัตร (บุตรที่ยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน) (ทายาท ๑ คน)

วิธีการชำระเงิน

 • หักจาก รายได้ที่ทหารผ่านศึก และผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัว รับจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
 • หักจาก บัญชีเงินฝากของสมาชิก ผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โดยทำหนังสือยินยอมให้หักเงิน (ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม)
 • หักจาก บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โดยทำหนังสือยินยอมให้หักเงิน (เสียค่าธรรมเนียมการโอนครั้งละ ๕ บาท)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • จำนวนเงินที่ได้รับเท่ากับจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ ในขณะที่สมาชิกเสียชีวิตคูณด้วยอัตราค่าจัดการศพ (ศพละ ๓ บาท) โดยจะได้รับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพครั้งแรกภายใน ๗ วัน ตามที่เรียกเก็บได้ ส่วนที่เหลือจะจ่ายให้ทั้งหมดภายใน ๙๐ วัน
 • จัดพวงหรีดในนามองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
 • แนะนำให้ความช่วยเหลือทายาทในการขอพระราชทานเพลิงศพ (เฉพาะในกรณีที่สมาชิกผู้เสียชีวิต มีสิทธิ์ได้รับพระราชทานเพลิงศพ)
 • ให้คำแนะนำช่วยเหลือทายาทให้มีการประกอบพิธีศพอย่างสมเกียรติ
 • ติดต่อประสานงานให้มีการเชิดชูเกียรติด้วยการเป่าแตรนอน จัดทหารกองเกียรติยศ ยิงสลูต (ตามฐานันดรศักดิ์ของผู้เสียชีวิต)
 • ในอนาคตจะจัดให้มีวัดที่อยู่ในการกำกับดูแลของกองการฌาปนกิจ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อประโยชน์และความสะดวกในการประกอบพิธีศพ
 • รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก จากวารสาร, จุลสาร, และอื่น ๆ
หมายเหตุ : สมาชิกที่รับขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ติดต่อขอรับใบตอบรับการเป็นสมาชิกด้วยตนเองได้ที่ทำการกองการฌาปนกิจ  สงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ อาคาร ๓ ชั้น ๔ หรือสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตที่ขอรับการสงเคราะห์  ทุกวันและเวลาราชการ

 


 


หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงกลาโหม

ที่มา : http://thaiveterans.mod.go.th

Last Update :
2019-03-09

Last Updated on Saturday, 09 March 2019 21:16