logotype
ข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ ต้องการทำบัตรประจำตัวประชาชน PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 13:33
หลักฐาน
  • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  • บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานองค์การของรัฐ
    - ค่าธรรมเนียม 20 บาท

 

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ที่มา www.dopa.go.th

Last update : 2019-03-06

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 06 March 2019 11:41