logotype
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนย้ายที่อยู่ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 13:27
หลักฐาน
 • ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)
 • บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
อัตราค่าธรรมเนียม
 • 100 บาท
สถานที่ยื่นขอ
 • สามารถยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ดังนี้
  • ที่ว่าการอำเภอ
  • กิ่งอำเภอ
  • สำนักงานเขต
  • สำนักงานเทศบาล
  • ศูนย์บริการประชาชน GCS (Government Counter Service)

 

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ที่มา www.dopa.go.th

Last Update 2019-03-02 

 

 

Last Updated on Saturday, 02 March 2019 14:32