logotype
การขออยู่ต่อ กรณีเป็นนักแสดง นักร้อง โดยมาเปิดการแสดงเป็นครั้งคราว PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 11:57

กรณีเป็นนักแสดง นักร้อง นักดนตรี ผู้ควบการแสดงตลอดจนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเพื่อการบันเทิง หรือมหรสพ โดยมาเปิดการแสดงเป็นครั้งคราว

  • ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน 90 วัน

เอกสารหลักฐาน

  • แบบคำขอ ตม. 7
  • รูปถ่าย 4 X 6 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป
  • หนังสือเดินทาง และ สำเนาหนังสือเดินทาง (ให้ถ่ายหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว , หน้าที่มีวีซ่าที่ได้รับจากสถานทูต (ถ้ามี) , หน้าที่มีรอยตราประทับขาเข้าของ ตม. , หน้าที่มีตราประทับอนุญาตให้อยู่ต่อ (ถ้ามี) , หน้าที่มี Re-Entry Permit (ถ้ามี) , หน้าที่มีบัตรขาออก (ตม.6)
  • ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
  • หลักฐานการได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน
  • หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง


หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Source: http://bangkok.immigration.go.th/base.php?page=service#

Last update: 2019-03-17

Last Updated on Sunday, 17 March 2019 09:46