logotype
การขออยู่ต่อ กรณีเพื่อรับการรักษาพยาบาล หรือการพักฟื้นหรือเพื่อดูแลผู้ป่วย PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 11:49

กรณีเพื่อรับการรักษาพยาบาล หรือการพักฟื้นหรือเพื่อดูแลผู้ป่วย

 • ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน 90 วัน

เอกสารหลักฐาน

 1. แบบคำขอ
  • แบบคำขอ ตม. 7 (คนต่างด้าวต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง)
  • รูปถ่าย 4 X 6 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป
  • ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ, วีซ่า, ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
 3. หนังสือรับรองจากโรงพยาบาลที่ทำการตรวจรักษาผู้ป่วย โดยระบุความสัมพันธ์กับผู้ป่วย หรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์กับผู้ป่วยจากสถานทูต หรือสถานกงสุล
 4. เฉพาะกรณีดูแลผู้ป่วยให้แนบหนังสือรับรองและขอให้อยู่จากแพทย์ประจำโรงพยาบาลที่ทำการตรวจรักษา และเอกสารแสดงความสัมพันธ์ (กรณีผู้ดูแลซึ่งเป็นส่วนแห่งครัวเรือน) เช่น หลักฐานการสมรส สำเนาสูติบัตร หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตรหรือหนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล


หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Source: http://bangkok.immigration.go.th/base.php?page=service#

Last update: 2019-03-17

Last Updated on Sunday, 17 March 2019 10:23