logotype
การขออยู่ต่อ กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทย PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 11:13

กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทย (เฉพาะบิดามารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส)

 • ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี

เอกสารหลักฐาน

 1. แบบคำขอ
  • แบบคำขอ ตม. 7
  • รูปถ่าย 4 X 6 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป
  • ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
 3. สำเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐานการสมรส สำเนาสูติบัตร หลักฐานการจดทะเบียนรับรองาบุตร สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม หรือหลักฐานอื่นจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. สำเนาหลักฐานการมีสัญชาติไทยของคู่สมรส บิดา มารดา บุตร หรือบุตรบุญธรรม เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานอื่นจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. เฉพาะกรณีตามหลักเกณฑ์ข้อ (5) และ (6) ให้แนบหนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย และสำเนาบัญชีธนาคาร หรือให้แนบเอกสารแสดงการมีรายได้ของบิดามารดา หรือสามีซึ่งเป็นคนต่างด้าว เฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่าเดือนละ 40,000 บาท เช่น หลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใดแบบหนึ่งพร้อมใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการมีเงินบำนาญ หลักฐานการรับรองการได้รับดอกเบี้ยเงินฝากหรือหลักฐานการมีเงินได้อื่นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้บันทึกถ้อยคำรับรองการเป็นคู่สมรสของคนต่างด้าวหรือการเป็นบิดาหรือมารดาของบุตรผู้มีสัญชาติไทย
เอกสารประกอบที่ต้องใช้
 • กรณีอุปการะบุตรไทย/บุตรไทย
 • กรณีภรรยาไทย
 • กรณีสามีไทย

หมายเหตุ

 1. ผู้ยื่นคำขอและบุตร/ภรรยา/สามีผู้มีสัญชาติไทย ต้องมาติดต่อด้วยตนเอง เพื่อมาให้ปากคำ
 2. ให้นำหลักฐานเอกสารตัวจริงมาแสดง และถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ


หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ