logotype
การขออยู่ต่อ กรณีเป็นช่างฝีมือ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับคนไทย PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 11:08

กรณีเป็นช่างฝีมือ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์การพยาบาล หรือสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับคนไทย

  • ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน 90 วัน

เอกสารหลักฐาน

  1. แบบคำขอ
    1. แบบคำขอ ตม. 7
    2. รูปถ่าย 4 X 6 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป
    3. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
  2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
  3. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ