logotype
โครงการธนาคารประชาชน PDF Print E-mail
Written by GCC AdminZ   
Thursday, 25 January 2018 13:40

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

เงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ สินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ

วัตถุประสงค์

 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้มีรายได้ประจำ
 • เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
 • อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้และระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน 65 ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ที่ต้องการเพิ่มรายได้
 • มีความตั้งใจจะประกอบ ธุรกิจขนาดเล็ก
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือให้บริการลูกค้าที่แน่นอน
 • มีสมุดบัญชีเงินฝาก กับธนาคารออมสิน

จุดเด่นของบริการ

 • เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ที่ต้องการเพิ่มรายได้
 • มีความตั้งใจจะประกอบ ธุรกิจขนาดเล็ก
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือให้บริการลูกค้าที่แน่นอน
 • มีสมุดบัญชีเงินฝาก กับธนาคารออมสิน

ผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน และสำเนาใบสำคัญจ่ายเงินเดือน เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายได้

หลักประกันการกู้เงิน

 • บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • หลักประกันอื่น ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • อสังหาริมทรพัย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

เอกสารประกอบการขอกู้เงินผู้กู้

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว และภาพถ่ายกิจการ อย่างละ 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนผู้กู้
 • สำเนาใบทะเบียนทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น สัญญาเช่าสถานประกอบการ, บิลใบสั่งซื้อสินค้า, แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ฯลฯ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเสร็จเงินกู้ หรือ Statement จากธนาคารที่ติดต่ออยู่ ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
 • เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายรับ – รายจ่าย

ค่าธรรมเนียมบริการ

 • ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

วงเงินให้กู้

 • ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท

สถานที่ติดต่อ

 


 

ที่มา

 • https://www.gsb.or.th/personal/products/loan/government/bank_people.aspx
Last Updated on Thursday, 25 January 2018 15:53