logotype
การขออยู่ต่อ กรณีปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 10:55

กรณีปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน

 • ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี

เอกสารหลักฐาน

 1. แบบคำขอ
  • แบบคำขอ ตม. 7
  • รูปถ่าย 4 X 6 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป
  • ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
 3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน
 4. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากกรมประชาสัมพันธ์ หรือกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ