logotype
การขออยู่ต่อ กรณีเป็นครอบครัวของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อศึกษาในสถานศึกษา PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 10:53

กรณีเป็นครอบครัวของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อศึกษาในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ 2.8 หรือ 2.9 ของคำสั่งนี้ (เฉพาะบิดา มารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส)

 • ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี

เอกสารหลักฐาน

 1. แบบคำขอ
  • แบบคำขอ ตม. 7
  • รูปถ่าย 4 X 6 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป
  • ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
 3. สำเนาหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่เพื่อศึกษา
 4. สำเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์กัน เช่น หลักฐานการสมรส สำเนาสูติบัตร หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม หรือหลักฐานอื่น จากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. เฉพาะกรณีตามหลักเกณฑ์ข้อ (5) ให้แนบหนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทยและสำเนาบัญชีธนาคาร


หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Last Updated on Monday, 18 March 2019 10:57