logotype
การขออยู่ต่อ กรณีเพื่อศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 10:50

กรณีเพื่อศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน

 • ให้อนุญาตตามระยะเวลาที่สถานศึกษารับรองครั้งละไม่เกิน 1 ปี

เอกสารหลักฐาน

 1. แบบคำขอ
  • แบบคำขอ ตม. 7
  • รูปถ่าย 4 X 6 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป
  • ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
 3. สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 4. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้นโดยให้ปรากฎรรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับหลักสูตรและผลการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ
 5. หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าหรือจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้น

(ยกเว้นกรณีศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ และกรณีศึกษาในระดับอุดมศึกษา)หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ