logotype
การขออยู่ต่อ กรณีเพื่อการลงทุน PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 10:43

กรณีเพื่อการลงทุน

 • ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี

เอกสารหลักฐาน

ก. การลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท
 1. แบบคำขอ
  • แบบคำขอ ตม. 7
  • รูปถ่าย 4 X 6 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป
  • ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
 3. สำเนาหลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยจากธนาคาร
 4. สำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุด และสำเนาการจดทะเบียนแสดงการเป็นเจ้าของห้องชุดจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะกรณีซื้อห้องชุด) หรือ
 5. หนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารและสำเนาหลักฐานการฝากเงิน (เฉพาะกรณีลงทุนโดยการฝากเงิน) หรือ
 6. สำเนาพันธบัตร (เฉพาะกรณีลงทุนซื้อพันธบัตรของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)
ข. การลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
 1. แบบคำขอ
  • แบบคำขอ ตม. 7
  • รูปถ่าย 4 X 6 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป
  • ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
 3. สำเนาหลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยจากธนาคาร
 4. สำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุด และสำเนาการจดทะเบียนแสดงการเป็นเจ้าของห้องชุดจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะกรณีซื้อห้องชุด) หรือสำเนาสัญญาเช่าระยะยาวหรือ
 5. หนังสือรับรองการมีเงินฝากจากธนาคารและสำเนาหลักฐานการฝากเงิน (เฉพาะกรณีลงทุนโดยการฝากเงิน) หรือ
 6. สำเนาพันธบัตร (เฉพาะกรณีลงทุนซื้อพันธบัตรของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)


หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ