logotype
การขออยู่ต่อ กรณีเจ็บป่วย PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 10:41

กรณีเจ็บป่วย

เอกสารหลักฐาน
  • แบบฟอร์ม ตม.7 (คนต่างด้าวต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
  • หนังสือรับรองจากโรงพยาบาล โดยให้ปรากฏคำวินิจฉัยของแพทย์ดังนี้
    • เจ็บป่วยเป็นโรค หรืออะไร
    • เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไกลหรือไม่ อย่างไร
    • ต้องรักษาตัว หรือไม่สามารถเดินทางไกล นานเท่าใดแต่เมื่อใด เป็นต้นไป


หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ