logotype
รายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 10:17

 

 1. เครือรัฐออสเตรเลีย (Australia : Commonwealth of Australia)
 2. สาธารณรัฐออสเตรีย (Austria : Republic of Austria)
 3. ราชอาณาจักรเบลเยียม (Belgium : Kingdom of Belgium)
 4. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (Brazil : Federative Republic of Brazil) (****)
 5. รัฐบาห์เรน (Bahrain : State of Bahrain)
 6. เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam: Negara Brunei Darussalam)
 7. แคนาดา (Canada)
 8. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Denmark : Kingdom of Denmark)
 9. สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Finland : Republic of Finland)
 10. สาธารณรัฐฝรั่งเศส (France : French Republic)
 11. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Germany : Federal Republic of Germany)
 12. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Greece : Hellenic Republic)
 13. ฮ่องกง (Hong Kong SAR)
 14. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ (Iceland : Republic of Iceland)
 15. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Indonesia : Republic of Indonesia)
 16. ไอร์แลนด์ (Ireland)
 17. รัฐอิสราเอล (Israel : State of Israel)
 18. สาธารณรัฐอิตาลี (Italy : Republic of Italy)
 19. ญี่ปุ่น (Japan)
 20. สาธารณรัฐเกาหลี (Korea, South : Republic of Korea) (****)
 21. รัฐคูเวต (Kuwait : State of Kuwait)
 22. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก (Luxembourg : Grand Duchy of Luxembourg)
 23. มาเลเซีย (Malaysia)
 24. ราชรัฐโมนาโก (Monaco : Principality of Monaco)
 25. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Netherlands : Kingdom of the Netherlands)
 26. นิวซีแลนด์ (New Zealand)
 27. ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (Norway : Kingdom of Norway)
 28. รัฐสุลต่านโอมาน (Oman : Sultanate of Oman)
 29. สาธารณรัฐเปรู (Peru : Republic of Peru) (****)
 30. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Philippines : Republic of the Philippines)
 31. สาธารณรัฐโปรตุเกส (Portugal : Republic of Portugal)
 32. รัฐกาตาร์ (Qatar : State of Qatar)
 33. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore : Republic of Singapore)
 34. ราชอาณาจักรเสปน (Spain : Kingdom of Spain)
 35. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (South Africa : Republic of South Africa)
 36. ราชอาณาจักรสวีเดน (Sweden : Kingdom of Sweden)
 37. สมาพันธรัฐสวิส (Switzerland : Swiss Confederation)
 38. สาธารณรัฐตุรกี (Turkey : Republic of Turkey)
 39. สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (United Arab Emirates)
 40. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (United Kingdom : United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
 41. สหรัฐอเมริกา (United States of America)
 42. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam : Socialist Republic of Vietnam)

(****) หมายเหตุ ประเทศไทยมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ และธรรมดา โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน กับประเทศบราซิล สาธารณรัฐเกาหลี และเปรู ดังนั้น ผู้ถือหนังสือเดินทางของทั้งสามประเทศดังกล่าวจะได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักในไทยได้ไม่เกิน 90 วันตามความตกลง (แทนที่จะพำนักได้ 30 วันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)


หน่วยงานที่รับผิดชอบ      กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ