logotype
หลักเกณฑ์การตรวจลงตราแก่คนต่างด้าวที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 10:16

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2534 ให้เจ้าของพาหนะผู้ควบคุมพาหนะ หรือผู้เดินทางที่เข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง ต้องปฏิบัติการ ดังนี้

 • เรือเดินทะเลและเครื่องบินทุกลำจะต้องได้รับการกำจัดยุงลายให้หมดโดยสิ้นเชิง สำหรับเรือเดินทะเลให้แจ้งกำหนดวัน เวลา ที่จะเข้าเทียบท่าทางวิทยุโทรเลข หรือผ่านทางบริษัทตัวแทนเรือในประเทศไทย ต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุข ณ ที่ทำการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ประจำท่าเรือ ตามแบบของทางราชการล่วงหน้าก่อนเรือเทียบท่าไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
 • ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเขตติดโรคไข้เหลือง
  • จะต้องมีใบสำคัญรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง
  • ใบสำคัญรับรองนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ได้ภายหลังการฉีดวัคซีนแล้ว 10 วัน และจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี ในรายที่มีการฉีดวัคซีนซ้ำภายในเวลา 10 ปี นับจากการฉีดวัคซีนครั้งแรกจะเริ่มมีผลใช้ได้นับตั้งแต่วันที่ฉีดวัคซีน
  • ถ้าผู้เดินทางผู้ใดไม่มีใบสำคัญรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองดังกล่าว ผู้นั้นอาจต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง และให้อยู่ในระหว่างกักกันตัว (Quarantine) มีกำหนด 6 วัน
  • คนต่างด้าวที่เดินทางมาจากประเทศเขตติดโรคไข้เหลือง จะต้องแสดงเอกสาร เรียกว่า “ เอกสารระหว่างประเทศรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง” (International Health Certificate on Yellow Fever Vaccination) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้ (ระเบียบปฏิบัตินี้ใช้บังคับกับผู้ถือหนังสือเดินทางทุกประเภท รวมทั้งผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการด้วย)
 • สำหรับบุคคลทั้ง 45 สัญชาติดังกล่าว กรณีที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศอื่นที่มิใช่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง หรือมิได้เดินทางมาจากประเทศที่อยู่ในรายชื่อเขตติดโรคไข้เหลือง ไม่จำเป็นต้องใช้ใบรับรอง International Health Certificate มาแสดงประกอบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ควรเตรียมใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงว่าตนมิได้พำนักอยู่ในประเทศเขตติดโรคไข้เหลืองมาแสดงต่อเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อป้องกันปัญหาความไม่สะดวกอันอาจจะเกิดขึ้น
รายชื่อประเทศที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง 45 ประเทศ ดังนี้
 1. สาธารณรัฐโบลิเวีย
 2. สาธารณรัฐเอกวาดอร์
 3. สาธารณรัฐปานามา
 4. สาธารณรัฐเวเนซุเอลา
 5. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
 6. เฟรนซ์เกียนา
 7. สาธารณรัฐเปรู
 8. สาธารณรัฐเโคลัมเบีย
 9. สาธารณรัฐกายอานา
 10. สาธารณรัฐสุรินัม
 11. สาธารณรัฐประชาชนอังโกลา
 12. สาธารณรัฐบุรุนดี
 13. สาธารณรัฐชาด
 14. สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
 15. สาธารณรัฐแกมเบีย
 16. สาธารณรัฐกินีบิสเซา
 17. สาธารณรัฐมาลี
 18. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
 19. สาธารณรัฐเซเนกัล
 20. สาธารณรัฐประชาธิปไตยซูดาน
 21. สาสาธารณรัฐแทนซาเนีย
 22. สาธารณรัฐประชาชนเบนิน
 23. สหพันธ์สาธารณรัฐแคเมอรูน
 24. สาธารณรัฐคองโก
 25. สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
 26. สาธารณรัฐกานา
 27. สาธารณรัฐเคนยา
 28. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
 29. สาธารณรัฐรวันดา
 30. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
 31. สาธารณรัฐโตโก
 32. สาธารณรัฐบูร์กินาฟาโซ
 33. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
 34. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์
 35. สาธารณรัฐกาบอง
 36. สาธารณรัฐกินี
 37. สาธารณรัฐไลบีเรีย
 38. สาธารณรัฐไนเจอร์
 39. สาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาโตเมและปรินซิเป
 40. สาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาเลีย
 41. สาธารณรัฐยูกันดา
 42. สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ซาอีร์)
 43. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
 44. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
 45. สาธารณรัฐปารากวัย

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้เหลือง
 • ห้องฉีดวัคซีน สถาบันบำราศนราดูร
 • ห้องแพทย์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ