logotype
รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ กับประเทศไทย โดยสามารถพำนักได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 และ 90 วัน PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 10:15
ระยะเวลา 30 วัน
 1. กัมพูชา
 2. จีน
 3. ฮ่องกง
 4. ลาว
 5. มาเก๊า
 6. มองโกเลีย
 7. พม่า
 8. โอมาน
 9. เวียดนาม
ระยะเวลา 90 วัน
 1. อาร์เจนตินา (Argentina)
 2. ออสเตรีย (Austria)
 3. เบลเยียม (Belgium)
 4. ภูฏาน (Bhutan)
 5. บราซิล (Brazil)
 6. ชิลี (Chile)
 7. คอสตาริกา (Costa Rica)
 8. โครเอเชีย (Croatia)
 9. สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)
 10. เยอรมนี (Germany)
 11. ฮังการี (Hungary)
 12. อินเดีย (India)
 13. อิสราเอล (Israel)
 14. อิตาลี (Italy)
 15. ญี่ปุ่น (Japan)
 16. สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)
 17. ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
 18. มาเลเซีย (Malaysia)
 19. เม็กซิโก (Mexico)
 20. เนเธอร์แลนด์ (The Netherlands)
 21. เนปาล (Nepal)
 22. ปานามา (Panama)
 23. เปรู (Peru)
 24. ฟิลิปปินส์ (The Philippines)
 25. โปแลนด์ (Poland)
 26. โรมาเนีย (Romania)
 27. รัสเซีย (Russian Federation)
 28. สิงคโปร์ (Singapore)
 29. สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic)
 30. แอฟริกาใต้ (South Africa)
 31. สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland : including Liechtenstein)
 32. ตูนีเซีย (Tunisia)
 33. ตุรกี (Turkey)
 34. ยูเครน (Ukraine)
 35. อุรุกวัย (Uruguay) (เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป)
 36. ฝรั่งเศส (France) *เฉพาะหนังสือเดินทางทูตเท่านั้น

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ      กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ