logotype
รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดากับประเทศไทย โดยสามารถพำนักได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 และ 90 วัน PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 10:13
ระยะเวลา 30 วัน
 1. ฮ่องกง
 2. ลาว
 3. มาเก๊า
 4. มองโกเลีย
 5. รัสเซีย
 6. เวียดนาม

 

ระยะเวลา 90 วัน
 1. อาร์เจนตินา
 2. บราซิล
 3. ชิลี
 4. สาธารณรัฐเกาหลี
 5. เปรู

หมายเหตุ

หากบุคคลสัญชาติของประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับไทย ประสงค์จะเข้าประเทศไทยเพื่อทำงานหรือจะพำนักในไทยเกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ในความตกลง ยังจำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางมาประเทศไทย เนื่องจากคนต่างชาติจะต้องมีวีซ่าประเภทที่เหมาะสมในการยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานหรือการขออยู่ต่อ


หน่วยงานที่รับผิดชอบ      กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ