logotype
รายชื่อประเทศที่มีความตกลงยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรากับประเทศไทย PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Saturday, 24 December 2011 10:10
  1. มาเลเซีย
  2. ฟิลิปปินส์ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับการพำนักที่มีระยะไม่เกิน 59 วัน)
  3. สิงคโปร์
  4. สาธารณรัฐเกาหลี
  5. ตูนีเซีย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ