logotype
การขอรับศพจากสถาบันนิติเวชวิทยา PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 15:59

สถาบันนิติเวชวิทยาเปิดให้ติดต่อรับศพทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 - 20.00 น. ณ ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 1 อาคารสถาบันนิติเวชวิทยา และญาติจะติดต่อขอรับศพจากสถาบันนิติเวชวิทยา เมื่อแพทย์ทำการตรวจเรียบร้อยแล้วและอนุญาตให้รับศพไปได้ (อนึ่ง ในกรณีที่การตรวจศพใดยังมีปัญหาทางกฎหมาย แพทย์ผู้ตรวจศพอาจสั่งให้มีการอายัดศพนั้นไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว)

เมื่อแพทย์ทำการผ่าศพเรียบร้อยแล้ว

 1. สามี ภริยา บุตร ธิดา พ่อ แม่ พี่น้อง ญาติ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากญาติเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องแสดงหลักฐาน เป็นบัตรหรือเอกสารทางราชการ เพื่อยืนยันตัวบุคคลของผู้มาติดต่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต หนังสือยืนยันชื่อศพของพนักงานสอบสวน (ในกรณีที่เป็นศพไม่ทราบชื่อ หรือชื่อไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน) มาแสดงความจำนงต่อนายตำรวจเวรประชาสัมพันธ์และ/หรือผู้ช่วย เพื่อขอรับศพจากสถาบันนิติเวชวิทยา ไปประกอบพิธีทางศาสนา
 2. พนักงานสอบสวนผู้นำส่งศพ หรือสถานทูต ในฐานะตัวแทนของญาติของญาติ (ในกรณีผู้ตายเป็นชาวต่างชาติ) อาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เป็นผู้แทนในการรับศพจากสถาบันนิติเวชวิทยาไปได้
 3. ผู้รับศพ ต้องตรวจสอบศพโดยการดูศพ และลงนามยืนยันความถูกต้องในสมุดทะเบียนศพผู้เสียชีวิต
 4. ญาติที่ประสงค์จะให้สถาบันฯ ทำการฉีดยารักษาศพ ให้แสดงความจำนงให้ฉีดยารักษาศพ พร้อมลงนามไว้ในแบบขอรับศพ
  • อัตราค่าบริการฉีดสารรักษาสภาพศพ
   • ชาวไทย 800 บาท                             
   • ชาวต่างชาติ 2,500 บาท
 5. ญาติที่มารับศพจะได้ใบแจ้งการตาย เมื่อแพทย์ทำการตรวจศพเรียบร้อยแล้ว
 6. ญาติจะต้องนำใบแจ้งการตายไปให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่พบศพลงนามสลักหลัง และนำใบแจ้งการตายที่ลงนามสลักหลังแล้วแสดงแก่พนักงานประจำที่ว่าการเขต เพื่อให้ออกใบมรณะบัตร
 7. ญาตินำใบมรณะบัตรมาแสดง เพื่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยา พร้อมชำระเงินค่าบำรุงสถาบันนิติเวชวิทยา (ศพชาวไทย 400 บาท , ชาวต่างชาติ 2,000 บาท) พร้อมจ่ายค่าบริการฉีดสารรักษาสภาพศพ ในกรณีที่แสดงความจำนงให้ฉีดยารักษาศพ

สำหรับผู้ยากไร้

สถาบันนิติเวชวิทยา มีโลงศพบริจาคของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนสถาบันนิติเวชวิทยา สำหรับบรรจุศพ และสามารถขอรับการยกเว้นค่าบำรุง ค่าฉีดยาได้ โดยแจ้งต่อนายตำรวจเวรประชาสัมพันธ์ และทำคำร้องถึงผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา เพื่อขอรับการบริจาคและยกเว้นค่าบำรุง ค่าฉีดยาดังกล่าว

 1. กรณีที่ไม่มีผู้มาติดต่อขอรับศพ
  • กรณีเป็นศพชาวไทย สถาบันนิติเวชวิทยาจะทำการรักษาศพไว้ในห้องเย็นเป็นเวลา 4 วัน หลังการตรวจศพเสร็จสิ้น จากนั้นจะส่งศพไปฝังยังสุสานของมูลนิธิฯ ที่สถาบันนิติเวชวิทยาเห็นสมควร
  • กรณีเป็นศพชาวต่างประเทศ สถาบันฯจะทำการรักษาศพไว้ในห้องเย็นเป็นเวลา 30 วัน หลังการตรวจศพเสร็จสิ้น (เพื่อรอญาติจากต่างประเทศ) จากนั้นจึงจะพิจารณาส่งศพไปฝังยังสุสานของมูลนิธิฯ ที่สถาบันนิติเวชวิทยาเห็นสมควร
 2. กรณีที่ญาติยังไม่สามารถรับศพได้ และขอฝากรักษาศพไว้ในห้องเย็นที่สถาบันนิติเวชวิทยา สถาบันฯ จะดำเนินการให้โดย เก็บค่าบำรุงในการรักษาศพวันละ 100 บาท จนกว่าจะมารับศพ
 3. กรณีที่ศพถูกส่งไปฝังแล้วมีญาติมาขอรับศพภายหลัง เมื่อแสดงหลักฐานต่างๆ ตามการขอรับศพแล้ว สถาบันนิติเวชวิทยาจะมีหนังสือถึงมูลนิธิฯ ที่รับศพนั้นไปฝังอยู่ ให้ดำเนินการขุดศพ โดยเสียค่าบำรุงสถาบันนิติเวชวิทยา 500 บาท
 4. กรณีเป็นศพไทยอิสลาม จะพยายามหลีกเลียงการผ่าศพ เพื่อมิให้ผิดต่อความเชื่อของลัทธิศาสนา และจะทำการตรวจศพให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เนื่องจากมีพิธีฝังเร็วกว่าศาสนาอื่น

หมายเหตุ

 1. อัตราค่าบริการฉีดสารรักษาสภาพศพ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศระเบียบของสถาบันนิติเวชวิทยา
 2. อัตราจ่ายค่าบำรุงสถาบันนิติเวชวิทยา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศระเบียบของสถาบันนิติเวชวิทยา
 3. ผู้ที่ต้องการบริจาคโลงศพ หรือเงินเพื่อสนับสนุนสถาบันนิติเวชวิทยา
  • สามารถติดต่อได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสถาบันนิติเวชวิทยา หรือที่ สำนักงานผู้บังคับการสถาบันนิติ เวชวิทยา ชั้น 5 อาคารสัจธรรม (ในวันและเวลาราชการ)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่มา: http://www.policehospital.org/

Last Update : 2019-03-04

 


Last Updated on Monday, 04 March 2019 14:06