logotype
การขออนุญาตจุดดอกไม้เพลิง PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 15:55

เอกสารหลักฐาน

  • ไปยื่นคำร้องต่อ สถานีตำรวจนครบาล ท้องที่ที่ขอจุดดอกไม้เพลิง
  • แผนที่สังเขปบริเวณที่จุดดอกไม้เพลิง
  • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่จุดดอกไม้เพลิง (กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของสถานที่)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ
  • ค่าธรรมเนียม ไม่มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่มา: http://www.royalthaipolice.go.th/

Last Update : 2019-03-04

Last Updated on Monday, 04 March 2019 07:43