logotype
การขอใบรับรองประวัติอาชญากรรม PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 15:52

ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ

สำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไป

ประชาชนหรือบุคคลทั่วไป (เจ้าของเรื่อง) สามารถขอถือแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ หรือเอกสารของตนเองจากสถานีตำรวจ หรือฝ่ายอำนวยการ 2 กองบังคับการอำนวยการตำรวจสันติบาล (กรณีเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ) เพื่อนำไปยื่นเรื่องขอตรวจสอบประวัติที่ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 กองทะเบียนประวัติอาชญากร (อาคาร 7 ชั้น 1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การแจ้งผลตรวจสอบประวัติแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ

 • กรณีตรวจสอบไม่พบประวัติว่าได้เคยทำความผิดคดีอาญามาก่อน ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ
 • กรณีตรวจสอบพบประวัติว่าได้เคยทำความผิดคดีอาญามาก่อน ใช้ระยะเวลาไม่เกิน15 วันทำการ นับแต่วันที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

กรณีจำเป็นเร่งด่วน

หากมีความจำเป็นต้องการขอรับผลการตรวจสอบประวัติเป็นการเร่งด่วน ขอให้ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 กองทะเบียนประวัติอาชญากร (อาคาร 7 ชั้น 1) ซึ่งจะได้รับผลการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ

สถานที่ติดต่อยื่นคำร้อง

สามารถไปติดต่อได้ด้วยตัวเอง ณ กองทะเบียนอาชญากร อาคาร 7 ชั้น 1  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนไปเป็นหลักฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ (กรณีเป็นผู้ต้องหา)
 • กรอกข้อความลงในแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือให้สมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้องทุกรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อและนามสกุลที่ถูกต้อง หากผู้ต้องหาเป็นชาวต่างประเทศ ให้ระบุชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทางประกอบไปด้วย เลขประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก) ,ข้อหา ,เลขคดี และวันเดือนปีที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือลงลายมือชื่อ และพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีตรวจสอบความถูกต้องของแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกแผ่น
 • พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาในโอกาสแรกที่ทำได้ โดยพิมพ์ให้ชัดเจนถูกต้อง ตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของนิ้วมือที่พิมพ์ ไม่สลับนิ้วมือ ไม่สลับมือ ไม่สลับคน

การตรวจสอบประวัติ

 • หากไม่พบประวัติว่าได้เคยทำความผิดคดีอาญามาก่อน ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 10 วันทำการ
 • หากพบประวัติว่าได้เคยทำความผิดคดีอาญามาก่อน ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 15 วันทำการ นับแต่วันที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 กองทะเบียนประวัติอาชญากร
  • อาคาร 7 ชั้น 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • http://criminal.police.go.th/

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่มา: http://criminal.police.go.th/

Last Update : 2019-03-04

 


Last Updated on Monday, 04 March 2019 07:40