logotype
มาตรการลดหย่อนภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560 PDF Print E-mail
Written by GCC AdminZ   
Wednesday, 15 November 2017 10:26

ข้อกำหนด

 • ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
 • ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2560


เงื่อนไข

 • ผู้มีเงินได้ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการและชำระราคาค่าสินค้า หรือค่าบริการในช่วงเวลาดังกล่าว และต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
 • การซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในประเทศหรือบริการเพื่อใช้ในประเทศเท่านั้น และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7
  • สินค้านั้นไม่รวม ถึง การซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมัน ก๊าซ สำหรับเติมยานพาหนะ
  • การบริการนั้นไม่รวม ถึง การจ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การจ่ายค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด


ตารางแสดงรายการสินค้าและบริการที่สามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนทางภาษี

ประเภทค่าใช้จ่าย สิทธิลดหย่อน
หมายเหตุ
ค่าซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ หรือจาก ห้างสรรพสินค้า ไม่รวมถึงการซื้อ สุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่
ค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร หรือ ในโรงแรม ไม่รวมถึงการซื้อ สุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่
ค่าซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถ อะไหล่รถ  
ค่าซ่อมรถ ต้องเป็นการซ่อมและชำระค่าบริการ ในช่วง วันที่ 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 60
และซ่อมแล้ว เสร็จภายใน 3 ธ.ค. 60 สามารถนามาหัก ลดหย่อนได้
ค่านวดหน้า สปา  
ซื้อสินค้าในร้าน duty free
เฉพาะสินค้า ที่เสีย VAT
ไม่รวมถึงการซื้อ สุรา เบียร์ ไวน์ บุหร
ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำศัลยกรรม การให้บริการของสถานพยาบาลได้รับ ยกเว้น VAT
ค่าซื้อทองคำแท่ง ทองคาแท่งได้รับยกเว้น VAT
ค่าซื้อทองรูปพรรณ
ได้เฉพาะค่ากำเหน็จ
ทองรูปพรรณเสีย VAT เฉพาะค่ากาเหน็จ
ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นการชำระค่าสินค้าและบริการ ของเดือนก่อน
ค่าน้ำมันรถ ก๊าซสาหรับเติมยานพาหนะ  
ค่าที่พกโรงแรมในประเทศ  
ค่าซื้อแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศ  
ค่าซื้อแพคเกจทัวร์ไปต่างประเทศ  
ค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศ [1]
ค่าขนส่งในประเทศได้รับยกเว้น VAT
หากผู้ประกอบการได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจด VAT
ผู้ซื้อสามารถนาค่าตั๋วเครื่องบินมาหักเป็นค่าลดหย่อนตามมาตรการนี้ได้
ค่าตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศ  
ซื้อประกันชีวิต ประกันรถยนต์ ไม่ได้เนื่องจากเป็นการให้บริการประกัน
ซึ่งคุ้มครองนอกเหนือจากวันที่ 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 60
ค่าซื้อเนื้อหมู ไก่ ปลา เป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้น VAT
ซื้อหนังสือ นิตยสาร ตาราเรียน เป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้น VAT
ซื้อบัตรเพื่อแลกรับบริการ ต้องซื้อบัตรเพื่อแลกรับบริการและนำบัตรนั้นไปใช้รับบริการ
ในระหว่างวันที่ 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 60
ซื้อบัตรของขวัญของห้างสรรพสินค้า (Gift voucher) ไม่ได้เนื่องจากบัตรของขวัญไม่เสีย VAT

หมายเหตุ : [1] การซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ ต้องเป็นสายการบินที่จดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม ปัจจุบันมี 2 สายการบิน คือ นกแอร์ และแอร์เอเชีย ที่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้


วิธีขอใบกำกับภาษี

 • ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบเสร็จรับเงินให้ผู้ขายสินค้า
 • ใบกำกับภาษีต้องมีชื่อผู้ซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการเพียงคนเดียว ไม่สามารถนำใบกำกับภาษีที่มีผู้ซื้อสินค้าหลายคนมาหักลดหย่อนได้


คำเตือน !! การซื้อใบกำกับภาษีเป็นเท็จ เมื่อนำมาใช้ลดหย่อนภาษีมีสิทธิ์ติดคุก

 • ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียว่าต้องการซื้อใบกำกับภาษีจากผู้ที่ซื้อสินค้า แต่ไม่ได้นำไปใช้ลดหย่อนภาษีให้เอามาขายได้ โดยจะมีค่าตอบแทนให้จำนวนหนึ่ง
 • การประกาศซื้อ-ขายใบกำกับภาษีดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความผิดทางกฎหมาย โดยผู้นำใบกำกับภาษีดังกล่าวไปใช้จะได้รับโทษทั้งทางแพ่งและอาญา ดังนี้
  • รับโทษทางอาญา ตามมาตรา 90/4(7) แห่งประมวลรัษฎากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท
  • รับโทษทางแพ่ง ต้องรับผิดเบี้ยปรับ 2 เท่าของเงินภาษี ตามมาตรา 89(7) และเสียเงินเพิ่ม ตามมาตรา 89/1


ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร

 1. คำว่า "ใบกำกับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
 2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการ จดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 86 วรรคสี่หรือมาตรา 86/2 หรือผู้ทอดตลาดเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 86/3 ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย
 3. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
 4. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)
 5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
 6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง
 7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
 8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

>> ตัวอย่างใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป <<


อัตราการคืนภาษีจากมาตรการลดหย่อนภาษีปลายปี 2560

รายได้สุทธิต่อปี อัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
เงินภาษี
ที่จะได้รับคืนสูงสุด

ไม่เกิน 150,000 บาท
ได้รับการยกเว้นภาษี 0 บาท
150,001 - 300,000 บาท 5% 750 บาท
300,001 - 500,000 บาท 10% 1,500 บาท
500,001 - 750,000 บาท 15% 2,250 บาท
750,001 - 1,000,000 บาท 20% 3,000 บาท
1,000,001 - 2,000,000 บาท 25% 3,750 บาท
2,000,001 - 5,000,000 บาท 30% 4,500 บาท
5,000,0001 บาทขึ้นไป 35% 5,250 บาท


สอบถามเพิ่มเติม

 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่
 • ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ที่มา

 • http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/borkor/tax081160.pdf
 • http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news09_2561.pdf
 • http://www.rd.go.th/publish/38061.0.html
Last Updated on Saturday, 18 November 2017 18:10