logotype
การขออนุญาตติดตั้งใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ PDF Print E-mail
Written by contentweb   
Friday, 23 December 2011 15:43


หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณ

ข้อ 2 รถยนต์และรถจักรยานยนในราชการทหารหรือตำรวจ รถดังเพลิง รถพยาบาล และของทางราชการอื่น หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

2.1 เป็นรถที่ใช้ปฏิบัติภารกิจ

ด้านการถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย การป้องกันการปราบอาชญากรรม การจราจร การปฏิบัติงานในทางเพื่อการบริการสาธารณะ ซึ่งหน่วยงานนั้นๆ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามที่กฏหมายกำหนด

2.2 การขออนุญาต
  • กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นหนังสือร้องขอต่อผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจจราจร
  • ต่างจังหวัด ให้ยื่นหนังสือร้องขอต่อผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัด

พิจารณามีความเห็นเสนอผู้มีอำนาจอนุญาต โดยมี หลักฐาน ดังนี้

2.2.1 คำร้องขออนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการ
2.2.2 สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือการจดทะเบียนรถ 1 ฉบับ

ข้อ 3 รถดับเพลิงของเอกชน

3.1 สถานภาพของหน่วยงาน

3.1.1 ต้องมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล วัตถุประสงค์เพื่อกิจการบรรเทาสาธาณภัย สำหรับในกรุงเทพมหานคร ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย ด้วย
3.1.2 ต้องมีระเบียบ ข้อบังคับ และต้องมีคณะกรรมการบริหารและสมาชิก ซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบรรเทาสาธาณภัย หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยจากกองบังคับการตำรวจดับเพลิงแล้ว ไม่น้อยกว่า 50 คน
3.1.3 ต้องมีสถานที่ทำการหรือสำนักงาน สถานที่จอดรถ สถานที่เก็บรถ ตลอดจนสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อกิจการบรรเทาสาธารณภัยเป็นของตนเอง หากเป็นสาธารณสถานหรือสถานที่ของผู้อื่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากเจ้าของสถานที่มาแสดง

ด้วย

3.2 ลักษณะรถและอุปกรณ์ประจำรถ

3.2.1 เป็นรถดับเพลิงมาตราฐาน จะมีถังน้ำในตัวหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นรถกระบะบรรทุกเปิดท้ายซึ่งมีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามประจำรถ
3.2.2 สีของรถต้องเป็นสีแดงตลอดทั้งคัน
3.2.3 อุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถ อย่างน้อยจะต้องมี

3.2.3.1 สายสูบหรือสายส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว 15 เส้น
3.2.3.2 ท่อดูด 1 ท่อ
3.2.3.3 หัวฉีดธรรมดาและชนิดปรับเป็นฝอย อย่างละ 1 หัว
3.2.3.4 ข้อต่อทางแยก 2 ทาง 1 หัว
3.2.3.5 เครื่องมือเปิดประปาหัวแดง 1 อัน
3.2.3.6 ขวาน ชะแลง และตาขอด้ามไม้ขนาดยาว
3.2.3.7 เครื่องดับเพลิงเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ ชนิดดับไฟประเภท เอ.บี.ซี ได้ จำนวน 4 เครื่อง
3.2.3.8 บันไดดับเพลิง 1 อัน

3.2.4 รถและอปกรณ์ดับเพลิงต้องมีสภาพใช้การได้ดี

3.3 การขอนุญาต
  • กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นหนังสือร้องขอต่อผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจจราจร
  • ต่างจังหวัด ให้ยื่นหนังสือร้องขอต่อผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัด

โดยมี หลักฐาน ดังนี้

3.3.1 คำร้องขออนุญาตของนิติบุคคล 1 ชุด
3.3.2 สำเนาภาพถ่ายการจดทะเบียนนิติบุคคล 1 ชุด
3.3.3 สำเนาภาพถ่ายระเบียบข้อบังคับของนิติบุคคล 1 ชุด
3.3.4 รายชื่อกรรมการบริหารและสมาชิกของนิติบุคคล 1 ชุด
3.3.5 สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือการจดทะเบียนรถ 1 ชุด
3.3.6 ภาพถ่ายสี ด้านหน้า ด้านข้างทั้ง 2 ข้าง และด้านหลังของรถ หากเป็นรถกระบะบรรทุกเปิดท้ายต้องให้เห็นอุปกรณ์ดับเพลิงภายในรถ ขนาด 5 x 6 นิ้ว 1 ชุด
3.3.7 บัญชีอุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถพร้อมภาพถ่ายอุปกรณ์ อย่างละ 1 ชุด

3.4 ข้อปฏิบัติการใช้รถ

ผู้ขับขี่ ต้องเป็นสมาชิกของนิติบุคคลผู้รับอนุญาต และต้องแต่งเครื่องแบบอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยขณะปฏิบัติหน้าที่

ข้อ 4 รถพยาบาลของเอกชน

4.1 สถานภาพของหน่วยงาน

ต้องมีสถานภาพเป็นโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หรือสถานพยาบาลประจำโรงงานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

4.2 ลักษณะรถและอุปกรณ์ประจำรถ

4.2.1 เป็นรถตู้หรือรถที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ขนาดมาตรฐานรถพยาบาลสีขาวตลอดทั้งคัน
4.2.2 ภายในรถมีกระจกปิดกั้นระหว่างห้องคนขับกับห้องผู้ป่วย และมีเครื่องระบายอากาศระบบไฟฟ้าบนหลังคา
4.2.3 มีอุปกรณ์รักษาพยาบาลและเครื่องช่วยชีวิตฉุกเฉิน

4.3 การขออนุญาต
  • กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นหนังสือร้องขอต่อผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจจราจร
  • ต่างจังหวัด ให้ยื่นหนังสือร้องขอต่อผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัด

พร้อม หลักฐาน ดังนี้

4.3.1 คำร้องขออนุญาตของนิติบุคคล
4.3.2 สำเนาภาพถ่ายการจดทะเบียนนิติบุคคล 1 ฉบับ
4.3.3 สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตตั้งสถานพยาบาล (แผนปัจจุบัน) 1 ฉบับ
4.3.4 สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (แผนปัจจุบัน) 1 ฉบับ
4.3.5 สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือการจดทะเบียนรถ 1 ฉบับ
4.3.6 ภาพถ่ายสี ด้านหน้า ด้านข้างทั้งสองข้าง ด้านหลังของรถและอุปกรณ์การแพทย์ภายในรถ ขนาด 5 x 6 นิ้ว 1 ชุด
4.3.7 บัญชีอุปกณ์ประจำรถ ตามข้อ 4.2 จำนวน 1 ชุด

ข้อ 5 รถอื่นของเอกชน

5.1 สถานภาพของหน่วยงาน

ต้องมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจการ ดังนี้

5.1.1 นำส่งเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือซึ่งบุคคลประสบเคราะห์กรรม กรณีอุบัติภัย หรือกิจการสาธารณประโยชน์ หรือกิจการสาธารณูปโภค อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน หรือ
5.1.2 การปฏิบัติงานในทางเพื่อความปลอดภัยของสาธารณชนอันเป็นกิจการสาธาณประโยชน์หรือใช้เป็นรถโรงเรียน

5.2 ลักษณะรถและอุปกรณ์ประจำรถ

ไม่จำกัด แต่ต้องมีสถานภาพใช้การได้ดี และต้องเป็นไปตามความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ในการใช้

5.3 การขออนุญาต
  • กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นหนังสือร้องขอต่อผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจจราจร
  • ต่างจังหวัด ให้ยื่นหนังสือร้องขอต่อผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัด

โดยมี หลักฐาน ดังนี้

5.3.1 คำร้องขออนุญาตของนิติบุคคล 1 ชุด
5.3.2 สำเนาภาพถ่ายการจดทะเบียนนิติบุคคล 1 ชุด
5.3.3 สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือการจดทะเบียนรถ 1 ชุด
5.3.4 ภาพถ่ายสี ด้านหน้า ด้านข้างทั้งสองข้าง และด้านหลังของรถ ขนาด 5 x 6 นิ้ว 1 ชุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่มา: http://www.royalthaipolice.go.th/

Last Update : 2019-03-04

 


Last Updated on Monday, 04 March 2019 07:32